Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
A-3
Troubleshooting
System speakers do not work�
1� Check the master volume setting in the Audio Mixer�
2� If you are using an application that has its own volume control, check if the
volume is muted�
3� If you have connected an audio cable to the Headphone jack, disconnect it�
4� If the system has OSD function, please adjust the volume of OSD�
I cannot play a CD/ DVD with the DVD-ROM of the system�
1� Make sure the label of the CD/ DVD is facing up�
2� If the CD/ DVD requires software, make sure the software is well installed
according to the program instructions�
3� If a region code warning appears when you play the DVD, the problem could
be that the DVD is incompatible with the DVD-ROM in your system� The region
code is listed on the disc packaging�
4� If you see video but cannot hear audio, check the media player� Also, make sure
the speakers and the master volume setting in the Audio Mixer are not muted�
5� Check if the drivers are installed properly� Click Start > Control Panel > System
> Device Manager�
6� A dirty or scratched disc may cause the computer to hang when it is trying to
read the disc� If necessary, reboot the computer, remove the disc, and check if it
is dirty or scratched�
7� Please use DVD player software like PowerDVD or WinDVD to play DVD video�
My DVD-ROM drive tray does not open�
1� Make sure the computer is turned on�
2� Press the Eject button on the DVD-ROM drive�
3� If the Eject button does not work, open the tray by inserting a sharp, pointed
object into the hole next to the Eject button�
System monitor does not display anything�
1� Check if the system is connected to an electrical outlet and it is turned on�
2� The system may be in Standby mode� Press any key to activate the Display�
51

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw MSI AP16 FLEX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van MSI AP16 FLEX in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info