Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
A-2
My system does not start�
1� Check if the system is connected to an electrical outlet and it is turned on�
2. Check if the power cord and all cables are connected rmly.
When I turn on my computer, the message “Operating System not found”
appears or Windows does not start�
1� Check if there is a non-bootable CD/ DVD inside the optical disk drive� If so,
remove the CD/ DVD then restart the computer�
2� Check Boot Device Priority settings in the BIOS Setup�
The system can not be shut down�
It is best to shut down your computer using the Shut Down icon in the operating
system� Using other methods, including those listed below, may result in data
failure� If the Shut Down procedure does not work, choose one of the following
steps:
1� Press Ctrl+Alt+Del keys, then choose Shut Down�
2. Press and hold the power button till the system is o.
3� Unplug the power cable from the system�
My microphone does not work�
1� For built-in microphone, please go to Start > Control Panel > Sounds and Audio
Devices > Audio to check if it is muted�
2� If you are using an external microphone, check that the microphone is plugged
into the Microphone jack�
The Internet connection has problems�
1� If you are having a problem connecting to your Internet Service Provider (ISP),
check if the ISP is experiencing technical problems�
2� Check the Network settings and connection and make sure the system is
properly congured to Internet access.
3. The wireless LAN data transfer speed is aected by distance and obstructions
between devices and access points� To maximize the data transfer speed,
choose the access point closest to your system�
50

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw MSI AP16 FLEX bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van MSI AP16 FLEX in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info