495200
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Vibration Driver Installation for PC
(1) Installing the dedicated Vibration Driver (For PC vibration feedback only)
Note: You must install the driver before connecting your Action Pad
1. Turn on your computer and log onto Windows.
2. Insert the driver disk to your selected CD drive. The Set-up screen will pop up automatically.
3. Follow the instructions on screen. Restart your computer if prompted.
4. Plug the Action Pad into a spare USB port on your computer.
5. Installation is completed.
(2) Verifying Installation:
1. Click “Start” in the lower left corner of your desktop.
2. Click “Setting” and then “Control Panel”
3. Now Double Click the “Game Controllers” icon (different Windows platforms may have different names).
You should see the driver named “PC Twin Shock under Controller Tab with an “OK” status.
4. Select “PC Twin Shock” and then click the properties tab, you will now enter the “Driver Test” screen.
5. Go to the “Function Test” Tab and test all of the axes/ buttons/switches on the Test screen by activating
the corresponding axes/buttons/switches of the pad.
6. Go to the “Vibration Test” screen by clicking the “Vibration Test” Tab on the top part of the screen.
Different kinds of vibration effects can be tested.
7. Your installation is successful if you can go through all the above points without any problems.
8. Click “OK” to exit.
System Requirements
PC with a USB port
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Windows 7 (32 & 64 bit)
Over 200MB free hard disc space
CD ROM driver
32MB or higher memory
Support DirectX VGA card
PC platform: Pentium (R) - 1.8GHz/ RAM: 256M
Should you have any setup problems with the Action Pad (JP284) please contact our Technical Support Hotline
on +44 (01923)471000 National/International call rates apply or Email support@logic3.com - Spare parts
are available for some models at our website www.logic3.com
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logic3 Action Pad - JP 284 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logic3 Action Pad - JP 284 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info