495200
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Action Pad (JP284) EN User Manual
Thank you for purchasing the Logic3 Action Pad. As with all Logic3 products it has been built to the highest
manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible
product. Please read through and familiarize yourself with this manual before you use the Action Pad.
Action Pad Controls
A.10 action/fire buttons (Buttons 11 & 12 are activated by depressing the L & R mini sticks)
B.Two analog triggers (7 & 8)
C. 8-way D-pad that can work as a hat switch or as a digital direction control
D. 2 analog mini sticks with auto-calibration and auto-centering
E. 2 high grade built-in motors for vibration feedback
F. Mode Button for Dual (Digital) / Hat Switch (Analog) mode selection
Hat Switch (Analog) Mode: (Press the mode button)
Left Mini Stick associates with X & Y axes, Right Mini Stick associates with Throttle & Rudder axes (Z & Rz)
D-pad works as 8-way POV (Point of View)
Dual (Digital) Mode: (Default setting)
X, Y directional axes can be controlled by both the D-pad or left mini stick
Right analogue stick will act as button 1,2,3,4
A & D
A & D
B
A
C
F
A
B
A
USB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Logic3 Action Pad - JP 284 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Logic3 Action Pad - JP 284 in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info