Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
9
EN
CAUTION
To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction,
or damage to the product or property when using this
product, follow basic precautions, including the following:
Installation
Do not install the air conditioner in an area where it is directly
exposed to sea wind (salt spray).
Install the drain hose properly for the smooth drainage of water
condensation.
Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.
Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
Transport the air conditioner with two or more people or use a
forklift.
Install the outdoor unit such that it is protected from direct
sunlight. Do not place the indoor unit in a place where it is directly
exposed to sunlight via the windows.
Safely dispose of packing materials such as screws, nails or
batteries using proper packaging after installation or repair.
Install the air conditioner in a place where the noise from the
outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the
neighbors. Failure to do so may result in conflict with the
neighbors.
Operation
Remove the batteries if the remote control is not to be used for an
extended period of time.
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG PC09SQ bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG PC09SQ in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG PC09SQ

LG PC09SQ Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 37 pagina's

LG PC09SQ Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 37 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info