Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
35
EN
Problem Possible Causes Corrective Action
Your home appliance
and smartphone is
not connected to the
Wi-Fi network.
The password for the Wi-Fi
that you are trying to connect
to is incorrect.
Find the Wi-Fi network connected to
your smartphone and remove it, then
register your appliance on LG
SmartThinQ.
Mobile data for your
smartphone is turned on.
Turn off the Mobile data of your
smartphone and register the appliance
using the Wi-Fi network.
The wireless network name
(SSID) is set incorrectly.
The wireless network name (SSID)
should be a combination of English
letters and numbers. (Do not use
special characters.)
The router frequency is not 2.4
GHz.
Only a 2.4 GHz router frequency is
supported. Set the wireless router to
2.4 GHz and connect the appliance to
the wireless router. To check the
router frequency, check with your
Internet service provider or the router
manufacturer.
The distance between the
appliance and the router is too
far.
If the distance between the appliance
and the router is too far, the signal
may be weak and the connection may
not be configured correctly. Move the
location of the router so that it is
closer to the appliance.
NOTE
Some functions may not be supported, depending on the model.
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG PC09SQ bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG PC09SQ in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG PC09SQ

LG PC09SQ Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 37 pagina's

LG PC09SQ Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 37 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info