Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
7
DE
Es dürfen keine entzündbaren oder brennbaren Stoffe (Ether,
Benzin, Alkohol, Chemikalien, LPG (Abkürzung LPG für engl.
Liquefied Petroleum Gas), brennbare Sprühmittel,
Insektenvertilgungsmittel, Lufterfrischer und Raumdeodorants,
Kosmetika etc.) in der Nähe des Gerätes verwendet oder
aufbewahrt werden.
Ziehen Sie sofort den Stromstecker und nehmen Sie Kontakt mit
dem Kundendienst von LG Electronics auf, wenn Sie anomale
Geräusche, Gerüche oder Rauch an dem Gerät feststellen.
Füllen Sie die Eismaschine oder den Wasserspendertank nur mit
Trinkwasser.
Den Kühlmittelkreislauf nicht beschädigen.
Legen Sie keine elektronischen Geräte (wie zum Beispiel
Heizkörper oder Handys) in das Gerät.
Wartung
Trennen Sie das Einspeisungskabel vor dem Reinigen des
Gerätes oder dem Austausch der Innenleuchten (wo angebracht).
Stecken Sie den Stromstecker sicher in die Steckdose, nachdem
Sie die gesamte Feuchtigkeit und den Staub beseitigt haben.
Schalten Sie das Gerät niemals aus, indem Sie am Stromkabel
ziehen. Nehmen Sie immer den Stromstecker fest in die Hand und
ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
Geben Sie zur Reinigung kein Wasser oder entzündliche
Substanzen (Zahnpasta, Alkohol, Scheuermittel etc.) in den
Innenraum oder außen auf das Gerät.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Bürsten, Tüchern oder
Schwämmen mit rauer Oberfläche oder aus Metall gefertigt.
Nur qualifizierte Mitarbeiter der Instandsetzungsabteilung des LG
Electronics Kundendienstes dürfen den Ausbau, die Reparatur
oder die Modifizierung des Gerätes vornehmen. Nehmen Sie
Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, wenn Sie
das Gerät verschieben oder an einem anderen Aufstellungsort
aufstellen.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG GSX961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG GSX961 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 6,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG GSX961

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 48 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 1250 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info