Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/46
Pagina verder
46
DE
Symptome Ursache Lösung
Es kann sein, dass Ihr
Heimgerät und das
Smartphone nicht mit
dem WLAN-Netzwerk
verbunden sind.
Das Passwort für das WLAN, mit
dem Sie sich verbinden wollen,
ist falsch.
Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das
mit Ihrem Smartphone verbunden ist,
und entfernen Sie es. Registrieren Sie
dann Ihr Gerät unter LG SmartThinQ.
Mobile Daten sind für Ihr
Smartphone aktiviert.
Schalten Sie die Mobilen Daten Ihres
Smartphones aus und registrieren Sie
das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
Der Name des kabellosen
Netzwerks (SSID) ist falsch
eingerichtet.
Der Name des kabellosen Netzwerks
(SSID) sollte aus einer Kombination
aus lateinischen Buchstaben und
Zahlen bestehen. (Verwenden Sie
keine Sonderzeichen)
Die Frequenz des Routers ist
nicht 2,4 GHz.
Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz
werden unterstützt. Richten Sie den
kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und
verbinden Sie das Gerät mit dem
kabellosen Router. Sie können Ihren
Internetanbieter oder den Hersteller des
Routers um Informationen über die
Routerfrequenz bitten.
Der Abstand zwischen dem Gerät
und dem Router ist zu groß.
Wenn der Abstand zwischen dem Gerät
und dem Router zu groß ist, kann es
sein, dass das Signal zu schwach ist
und die Verbindung nicht richtig
konfiguriert ist. Stellen Sie den Router
an einem anderen Ort auf, damit er
näher am Gerät ist.
46

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG GSX961 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG GSX961 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 6,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG GSX961

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 48 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - English - 46 pagina's

LG GSX961 Gebruiksaanwijzing - Alle talen - 1250 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info