Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
4 Press until the desired time is
set.
5 Press
to finish.
Turning on the air conditioner auto-
matically at a set time
1 Open the remote control cover.
2 Press 2nd F button and check if
icon is on.
3 Press .
- The icon below flickers at the bottom of
the display screen.
4 Set the time when you want the air condi-
tioner to turn on automatically (see step 4
to 5 in “Setting Current Time”).
Turning off the air conditioner auto-
matically at a set time
1 Open the remote control cover.
2 Press 2nd F button and check if
icon is on.
3 Press .
- The icon below flickers at the bottom of
the display screen.
4 Set the time when you want the air condi-
tioner to turn off automatically (see step 4
to 5 in “Setting Time”).
Canceling the timer setting
1 Open the remote control cover.
2 Check if icon is off.
3 Press to cancel.
- The timer lamp on the air conditioner and
the display will go off.
Setting sleep mode
Use the sleep mode to turn off the air condi-
tioner automatically when you go to sleep.
The fan speed is set to low in sleep mode.
1 Press P to turn on the power.
2 Press repeatedly to select the de-
sired mode.
3 Press repeatedly to select the desired
number of hours (up to 7 hours).
- is displayed on the display screen in
sleep mode.
SET
CANCEL
NOTE
!
In the Cooling and Dehumidifying modes,
the temperature increases by 1°C after 30
minutes and by a further 1°C after another
30 minutes for a more comfortable sleep.
The temperature increases with up to 2°C
from the preset temperature.
NOTE
!
Check the indicator for A.M. and P.M.
BASIC FUNCTIONS
12
ENGLISH
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG E12SQU bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG E12SQU in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info