Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
19
MAINTENANCE
ENGLISH
TROUBLESHOOTING
Self-diagnosis function
This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit
will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.
Before requesting service
Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact
your local service center.
Problem Possible causes Corrective action
There is a burning smell and
a strange sound coming
from the unit.
-
Turn off the air conditioner, unplug the
power cord and contact the service center.
Water leaks from the indoor
unit even when the humidity
level is low.
The power cord is damaged
or generating excessive
heat.
A switch, a circuit breaker
(safety, ground) or a fuse is
not operated properly.
The air conditioner does not
work.
The air conditioner is
unplugged.
Check whether the power cord is plugged
into the outlet.
A fuse is blown or the
power supply is
blocked.
Replace the fuse or check if the circuit
breaker has tripped.
A power failure has
occurred.
Turn off the air conditioner when a power
failure occurs. When the power is restored,
wait 3 minutes, and then turn on the air
conditioner.
The voltage is too
high or too low.
Check if the circuit breaker has tripped.
The air conditioner
turned off automati-
cally at a preset time.
Press the power button again.
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG E12SQU bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG E12SQU in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 6,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info