Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Operating Instructions
Owner's Manual 15
ENGLISH
Standard Operation - Temperature Setting/Room Temperature Check
We can simply adjust the desired
temperature.
• Press the buttons to adjust the
desired temperature.
: Increase 1˚C or 2˚F per one time
pressing
: Decrease 1˚C or 2˚F per one time
pressing
Cooling operation:
- The cooling mode doesn't work if
desired temperature is higher than room
temperature Please lower the desired
temperature.
Heating operation:
- The heating mode doesn't work if desired
temperature is lower than room
temperature Please increase the desired
temperature.
1
Whenever press button, the room
temperature will be displayed within 5
seconds.
After 5 seconds, it turns to display the
desired temperature.
Because of location of remote controller,
the real room temperature and the this
displayed value can be different
1
Temperature Setting
Room Temperature Check
• For air-cooling drive, from 18°C to 30°C, and for heating drive, from 16°C to 30°C, you can select
desired temperature.
• 5°C is proper for the difference between room and outside temperature.
• Room temp: Indicate the current room
temperature.
• Set temp: Indicate the temperature that user
want to set.
Depend on what kind of controller, the desired
temperature can be adjusted at 0.5˚C or 1˚F.
15

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG ATNH18 GQLED bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG ATNH18 GQLED in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG ATNH18 GQLED

LG ATNH18 GQLED Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 39 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info