Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/39
Pagina verder
Owner's Manual 37
ENGLISH
Call the service immediately in the following situations
1. Anything abnormal such as burning smell, loud noise etc. happen. Stop the unit and turn the breaker off.
Never try to repair by yourself or restart the system in such cases.
2. Main power cord is too hot or damaged.
3. Error code is generated by self diagnosis.
4. Water leaks from indoor unit even if the humidity is low.
5. Any switch, breaker (safety, earth) or fuse fails to work properly
User must carry routine checkup & cleaning to avoid unit’s poor performance.
In case of special situation, the job must be carried out by service person only.
Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please contact your dealer.
The air conditioner does not
operate.
The room has a peculiar odor.
It seems that condensation is
leaking from the air conditioner.
Air conditioner does not operate
for about 3 minutes when restart.
Does not cool or heat effectively.
The air conditioner operation is
noisy.
Crack sound is heard.
Filter sign lamp (LED) is ON.
Remote control display is faint, or
no display at all.
The error code is occurred after
lightning struck
• Have you made a mistake in timer operation?
• Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?
• Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or
cloth items in the room.
• Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm
room air.
• This is the protector of the mechanism.
• Wait about three minutes and operation will begin.
• Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions.
• The room may have been very hot when the room air conditioner was first
turned on. Allow time for it to cool down.
• Has the setting temperature been set incorrectly?
• Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?
• For a noise that sounds like water flowing.
-This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit.
• For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere.
-This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air
conditioning unit.
• This sound is generated by the expansion/contraction of the inlet grille, etc.
due to changes of temperature.
• Cleaning the filter, press the Timer button and button of wired remote
controller at the same time for 3 sec.
• Has the circuit breaker been tripped?
• Are the batteries inserted in the opposite (+) and
(-) directions? 
• This product has been applied to the over current protection circuit.
Error can occur, but it is normal behavior.
After few minutes, It will operate normally.
Case Explanation
Maintenance and Service
Troubleshooting Tips! Save time and money!
37

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG ATNH18 GQLED bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG ATNH18 GQLED in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG ATNH18 GQLED

LG ATNH18 GQLED Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 39 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info