Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
ENGLISH
Owner's Manual 23
Operating Instructions
This function is to remove unpleasant smells from mold and other bacteria in the air-conditioner, and to remove
humidity automatically during humidly summer, which supplies the indoor with purified air.
NOTICE
Auto clean(Optional)
1. Whenever you press the Auto Clean button, Auto Clean Function will be reserved and cancelled.
2. Auto Clean function works before and after cooling or dehumidification mode. For details, refer
to the below points.
3. When the unit is started after the reservation of Auto Clean ,the Cool Start function operates and
indoor Fan is started after 20 seconds.
4. When you press Start/Stop button to turn off the unit after the you have reserved Auto Clean
function, the air-conditioner circulates the indoor air in the Auto Clean mode with no more
Cooling or Dehumidification operation. For Cooling only model, it lasts for 30 minutes for Heat
pump model, for 16 minutes.
5. If you press the auto clean button again during the product operation , Auto Clean function will
be cancelled.
AUTO CLEAN
Power
button
High
Speed
Operation procedures when the remote control can't be used.
The operation will be started if the power button is pressed.
If you want to stop operation, re-press the button.
Forced operation
Auto restart
In case the power comes on again after a power failure, Auto Restarting Operation is the function to operate
procedures automatically to the previous operating conditions.
So there is no need of activating this function by pressing any key or button.
In the initial mode, the fan operates at a low speed and the compressor starts 2.5~3 minutes later.
As the compressor starts, the fan speed also resumes its previous setting mode.
Heat pump Model
Cooling Model
Room Temp. 24°C21°C Room Temp. < 24°C Room Temp. < 21°C
Operating mode Cooling Cooling Healthy Dehumidification Heating
Indoor FAN Speed
High High High High
Setting Temperature
22°C22°C23°C24°C
Helpful information
Fan speed and cooling capacity.
The cooling capacity indicated in the specification is the value when the
fan speed is set to high, and the capacity will be lower at low or medium
fan speed.
High fan speed is recommended when you wish to cool the room quickly.
Test operation
During the TEST OPERATION, the unit operates in cooling mode at high speed fan, regardless of room
temperature and resets in 18 minutes.
During test operation, if remote controller signal is received, the unit operates as remote controller sets.
If you want to use this operation, open the front panel upward and Press the power button let it be pressed for
about 3 seconds.
If you want to stop the operation, re-press the button.
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG ASUW2463 BH0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG ASUW2463 BH0 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG ASUW2463 BH0

LG ASUW2463 BH0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 29 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info