Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
24 Room Air Conditioner
Maintenance and Service
Maintenance and Service
Front panel
Panel hook
Air filters
Air filters
G
a
s
o
l
i
n
e
P
o
w
d
e
r
Indoor Unit
WARNING: Turn the system off before cleaning.
To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.
Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.
NOTICE
1. Open the upside of Front Panel
2. Put up the Front panel.
The hook of panel comes off.
3. Come down the panel and then remove the air filter.
WARNING: Dont touch the PLASMA Filter
within 10 seconds after opening the inlet
grille, it may cause electric shock.
4. Clean it wi a soft brush and the vacuum cleaner.
If it is very dirty, wash it with water.
5. Reinstall the air filter dried at the shade and then close
the panel.
Never use any of the followings:
Water hotter than 40°C
Could cause deformation and/or discoloration.
Volatile substances
Could damage the surfaces of the air conditioner.
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG ASUW2463 BH0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG ASUW2463 BH0 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG ASUW2463 BH0

LG ASUW2463 BH0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 29 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info