Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
- 5 -
Attention!
Ensure that you hold ONLY the cutting unit 2 under
the flow of water! The hand element of this Men‘s
Shaver is protected only against spray water, it
could be irreparably damaged if it is held under
running water.
3. Allow the cutting unit 2 to dry out completely
before using the razor again.
Thorough cleaning
For a thorough cleaning remove the cutting unit 2:
1. Press the release button 3. The cutting unit 2
springs up.
2. Extend the cutting unit 2 a little, so that it allows
itself to be pulled upwards.
3. Press the pin marked with arrows in the middle of
the cutters 2 down a little. Carefully turn it the
direction of the arrows until the mounting of the
cutters allows itself to be lifted (see illustration).
4. Clean all parts under running water and then
allow them to dry completely.
5. Reassembly of the cutters 2. To secure it, press
the pin marked with arrows in the middle of the
cutters 2 down and then turn it in the direction
of the arrows until the mounting of the cutters no
longer allows itself to be lifted.
6. Remove any loose hairs on the cutting unit with
the brush 9.
7. Replace the cutting unit 2 back onto the Men‘s
Shaver. Ensure that it engages and sits firmly.
Clean the housing and the power adapter 0
with a moist cloth.
Clean the long-hair trimmer w after every use
with the brush 9. Lubricate the long-hair trimmer w
approx. every 6 months with a drop of sewing
machine oil.
Storage
Attention!
Never keep the Men‘s Shaver in its storage case 8
when the battery is being charged! Risk of overhea-
ting!
if you do not intend to use the Men‘s Shaver for an ex-
tended period, or you are transporting it, place it in
its storage case 8. Ensure that the Men‘s Shaver is
clean and completely dry.
Store the Men‘s Shaver at a clean and dry location.
IB_KH5540_32925_LB6 05.06.2009 12:19 Uhr Seite 5
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kompernass KH 5540 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kompernass KH 5540 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Kompernass KH 5540

Kompernass KH 5540 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info