Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
- 6 -
Disposal
Under no circumstances may the ap-
pliance be disposed of with normal
household waste. This product is
subject to the provisions of European
Directive 2002/96/EC.
Dispose of the appliance through an approved waste
disposal centre or at your community waste facility.
Observe the currently applicable regulations.
In case of doubt, please contact your waste disposal
centre.
Disposal of batteries/cells
Used batteries/cells may not be disposed of in house-
hold waste. Every consumer is statutorily obliged to
dispose of batteries/cells at a collection site in their
community/city district or at a retail store.
The purpose of this obligation is to ensure that batte-
ries/cells are disposed of in a non-polluting manner.
Only dispose of batteries/cells when they are fully
discharged.
Dispose of all packaging materials in an
environmentally friendly manner.
Warranty and Service
You receive a 3-year warranty for this appliance as
of the purchase date. This appliance has been manu-
factured with care and meticulously examined be-
fore delivery. Please retain your receipt as proof of
purchase. In the case of a warranty claim, please
make contact by telephone with our service depart-
ment. Only in this way can a post-free despatch for
your goods be assured.
The warranty covers only claims for material and
manufacturing defects, not for wearing parts or for
damage to fragile components, e.g. buttons or bat-
teries. This product is for private use only and is not
intended for commercial applications.
In the event of misuse and improper handling, use of
force and interference not carried out by our autho-
rized service branch, the warranty will become
void. Your statutory rights are not restricted in any
way by this warranty.
DES Ltd
Units 14-15
Bilston Industrial Estate
Oxford Street
Bilston
WV14 7EG
Tel.: 0870/787-6177
Fax: 0870/787-6168
e-mail: support.uk@kompernass.com
Kompernass Service Ireland
Tel: 1850 930 412
(0,082 EUR/Min.)
Standard call rates apply. Mobile operators may vary.
e-mail: support.ie@kompernass.com
IB_KH5540_32925_LB6 05.06.2009 12:19 Uhr Seite 6
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kompernass KH 5540 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kompernass KH 5540 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Kompernass KH 5540

Kompernass KH 5540 Gebruiksaanwijzing - Nederlands, Deutsch - 17 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info