778306

Advertentie

17
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 17/24
21. VAROITUS: kuumentaminen voi aiheuttaa lämmön siirtymistä materiaaleissa, minkä seurauksena voi olla
tulipalovaara tai tahatonta paineenmuodostusta. Varmista aina, että lämmitys kohdistuu vain kohteena oleviin
kappaleisiin tai materiaaleihin.
22. Pistoolia ei saa yrittää sytyttää ulkoisilla sytytyslähteillä (esim. sytyttimet, tulitikut, avotuli jne.). Ota
ylitsepääsemättömissä vikatapauksissa yhteys asiakaspalveluumme.
YLEISET KOKOONPANO- JA KÄYTTÖOHJEET
Välttääksesi vaarallisen liekin hulmahduksen esilämmityksen aikana, ei laitetta saa käyttää yli 15 asteen
kallistuskulmassa ensimmäisen 60 sekunnin aikana.
60 sekunnin käynnin jälkeen laite on esilämmennyt ja sitä voi käyttää missä
tahansa kulmassa ilman liekin hulmahduksen vaaraa (360°).
1. Tarkista, että säädin (2) on täysin kiinni.
2. Tarkista, että venttiilin kierrealueen tiiviste on paikallaan ja hyvässä
kunnossa ja kierrä pistooli tukevasti kiinni patruunaan.
3. Huomio: pidä kaasupatruuna pystyasennossa, kohdista pistooliventtiili
patruunaventtiiliin päälle ja kierrä osat kiinni toisiinsa.
VAROITUS: kiristys sormitiukkuuteen riittää. Liika kiristäminen voi
vaurioittaa puhaltimen ja patruunan tiivisteitä.
Kohdista poltin aina itsestäsi sekä syttyvistä materiaaleista poispäin.
4. Käännä säädintä (2) hieman vastapäivään «+». Sytytä puhallin
painamalla säädintä ja vapauttamalla se. Kohiseva ääni kertoo, että
liekki on syttynyt ja pistooli käyttövalmis.
Olosuhteista riippuen syttyminen voi vaatia muutamia säätö-
/sytytysnupin painalluksia.
TEHONSÄÄTÖ
1. Kuumennustehoa voidaan suurentaa kääntämällä säädintä (2) merkin «+» (vastapäivään) suuntaan.
2. Kuumennustehoa voidaan pienentää kääntämällä
säädintä (2) merkin «-» (myötäpäivään) suuntaan.
3. Laite voidaan sammuttaa kääntämäl säädin (2)
ääriasentoon merkin «-» (myötäpäivään) suuntaan.
4. Varmista käytön päätyttyä, että säädin on kokonaan
kiinni (ääriasennossa myötäpäivään) ja kierrä
pistooliosa irti kaasupatruunasta.
VAROITUS: patruuna on aina irrotettava, kun laitetta
ei käytetä.
Laitteessa on sisäänrakennettu käsisuoja/pystytuki
(3), joka mahdollistaa laitteen käytön suutin ylöspäin
(kuva 2).
PATRUUNAN VAIHTO
1. Patruunan vaihdon on tapahduttava hyvin tuuletetussa ympäristössä, mieluiten ulkona, poissa
avotulen, tulenlähteiden ja muiden henkilöiden ulottuvilta.
2. Varmista, että pistooli on pois päältä ja kylmä ja että venttiili on kiinni. Irrota pistooliosa tyhjästä
patruunasta, tarkista, että tiiviste on paikallaan ja hyvässä kunnossa ja kierrä laitteeseen uusi
patruuna.
3. Patruuna on hävitettävä asianmukaisesti. Patruunan puhkaisu on kielletty. Tyhjän patruunan
heittäminen avotuleen on kielletty.
HUOLTO
1. Puhdista laitteen runko lämpimään saippuaveteen liotetulla puuvillaliinalla. Hankaavien tuotteiden
käyttö on kielletty.
2. Käytä polttimen puhdistamiseen pehmeää harjaa.
VARASTOINTI
Jos laitetta ei käytetä, irrota kaasupatruuna ja säilytä se alkuperäispakkauksessa kuivassa, hyvin
tuuletetussa paikassa lasten ulottumattomissa.
HUOLTO – KORJAUKSET
Ota tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä yhteys asiakaspalveluosastoomme Via Prampolini, 1/Q,
43044 Lemignano di Collecchio, Italia Puh. +39 0521/957111 Fax +39 0521/957195 -
www.kempergroup.it - info@kempergroup.it
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kemper 1066 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kemper 1066 in de taal/talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Noors, Fins als bijlage per email.

De handleiding is 0.46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info