Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
2
Tekening en hoofdletter
Kleine letter en hoofdletter
Tekening, kleine letter en hoofdletter
Voor een eerste kennismaking zoekt u de
tekeningen en de kleine letters met dezelfde
achtergrondkleur, bijvoorbeeld de lettergroep,
waarin de eerste letter van de voornaam van
uw kind zit. U speelt met uw kind een memo
spelletje: u legt de kaartjes omgedraaid op
tafel. Om de beurt draaien de spelers twee
kaartjes om en kijken of ze passen. Als ze
passen houdt die speler de combinatie.
Per spelletje kunt u de letters variëren door
een serie met een andere achtergrondkleur te
nemen of door kleine letters of hoofdletters te
gebruiken. Kinderen die al wat letters kennen,
kunnen met meer kleuren tegelijk spelen.
Met kinderen die al iets meer ervaring
hebben met letters kunt u een soort bingo-
spelletje spelen. U verdeelt de kaartjes met de
tekeningen onder de spelers. De letterkaartjes
legt u omgedraaid op tafel. De spelers draaien
om de beurt een stukje met een letter om. De
speler die de passende tekening heeft, mag het
stukje hebben. Wie het eerste al zijn potloden
compleet heeft, wint.
Het tweede niveau:
Hier speelt het kind zelfstandig, maar moet wel
even op weg geholpen worden. U sorteert een
of twee kleurengroepen. In het middenblad
van het koffertje legt de speler in de speciaal
daarvoor ontworpen uitsparing eerst een
potlood compleet met tekening, kleine letter
en hoofdletter. Dan legt hij daarna met behulp
van de stukken met een witte achtergrond
dezelfde tekening met het hele woord!
Kinderen die dit al kunnen, kunnen al een
beetje lezen!
Een extraatje!
De letterposter met alle letters en tekeningen
is een extraatje: het is leuk om als het kind
al een paar letters kent, de poster op de
slaapkamer op te hangen.
Koffertje openen?
Druk de knop in en maak het koffertje open.
3
Ik leer letters
Ik leer letters is een eerste kennismaking
met letters. Kinderen maken een begin met het
herkennen van de 26 letters van het alfabet.
Dit gebeurt met behulp van puzzeltjes. Met
behulp van deze puzzeltjes leert de speler alle
hoofdletters en alle kleine letters te herkennen.
Een belangrijke aanzet tot leren lezen!
De speler controleert zelf of hij de juiste letter
heeft gekozen, want alle puzzeltjes zijn uniek.
Of anders gezegd: als het kind de juiste letter
heeft gekozen, dan past het puzzeltje; als het
kind de verkeerde letter kiest dan past het
puzzeltje niet.
Er zit een duidelijke opbouw
in ik leer letters. Eerst
leert de speler alleen de
beginletters van de woordjes
te herkennen, zowel de kleine
letter als de hoofdletter.
Daarna is er een extra
puzzeltje, waarop het hele
woord staat weergegeven.
Dat is voor de kinderen, die al
een beetje vertrouwd zijn met
letters.
Voordat uw kind aan de slag
gaat, heeft het wel wat hulp
nodig. De puzzelstukjes
moeten even gesorteerd
worden en u moet uitleggen
wat er van het kind wordt
verwacht.
Inhoud van het koffertje:
26 puzzels met elk drie
stukken. De puzzeltjes zijn
aan weerszijden bedrukt.
Een strook met alle 26
letters van het alfabet.
Aan de slag!
Alle puzzeltjes hebben de vorm van een
potlood. Voor iedere letter van het alfabet is er
een speciaal puzzeltje. Ieder puzzeltje bestaat
uit drie stukjes. De puzzeltjes zijn tweezijdig
bedrukt. Het werkt zo:
Kant 1: dit is het eerste niveau. Het kind
leert de letters. De stukjes hebben een
achtergrondkleur.
Kant 2: dit is het tweede niveau. Het kind leert
al woordjes. Deze stukjes hebben een witte
achtergrond.
Het eerste niveau:
Gebruik de puzzelstukjes met de
achtergrondkleur.
Bij de punt van het potlood zie je een tekening.
Daarbij horen twee stukjes met de eerste letter
van het woord. Eén keer als kleine letter en een
keer als hoofdletter. Zowel de grote letter als
de kleine letter passen aan de tekening. Als het
stukje past, dan is de letter goed!
De puzzeltjes kunnen in verschillende
combinaties gebruikt worden:
Tekening en kleine letter
NL NLNL
NL Opgelet: Wegens de kleine onderdelen is dit spel
niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
www.jumbo-world.com
Made by Jumbo International, P.O. Box 1729, 1000 BS Amsterdam, The Netherlands
© Jumbo International, Amsterdam, The Netherlands
Game concept and design by Amanda Birkinshaw, London.
Letters handleiding NE/FR.indd 1-3Letters handleiding NE/FR.indd 1-3 06-06-2005 08:59:5906-06-2005 08:59:59
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo ik leer letters bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo ik leer letters in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info