Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
pak dan een tussenstukje
(kaartje) naar keuze van één
van je medespelers.
Gooi je de krokodil
met kiespijn (roze
achtergrondkleur),
dan heb je pech! Sla een
beurt over; je hebt zoveel
pijn dat je niets kunt eten!
De winnaar
Als er geen kaartjes meer
op tafel liggen is het spel
afgelopen. Degene die dan
de langste krokodil heeft is
de winnaar van het spel.
- Lukt dit dan mag je met
dit kaartje als tussenstuk je
krokodil een stukje langer
maken.
- Lukt dit niet, leg het kaartje
dan weer met de juiste zijde
naar boven op tafel
Gooi je lucht-,
land- of waterdier
(donkerblauw, groen,
lichtblauw), dan mag je een
kaartje naar keuze van de
tafel pakken.
Gooi je de lachende
krokodil (oranje
achter grondkleur),
Spelregels
Kroko Loko
Opgelet: Wegens kleine onderdelen
is dit spel niet geschikt voor kinderen
jonger dan 3 jaar. Bewaar de doos
voor raadpleging in de toekomst.
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
P.O. Box 2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved.
00140
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Speelkwartiertje Kroko Loko bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Speelkwartiertje Kroko Loko in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info