Verklein
Vergroot
8 7 1 0 1 2 6 1 2 1 9 0 0
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
P.O. Box 2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved.
Visit: www.jumbo.eu. Made in The Netherlands
NL Opgelet: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Verstikkingsgevaar. Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
F Attention : Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois, car ce produit contient des éléments de
petites dimensions pouvant être absorbés. Risque d’obstruction.
Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour rérence ulrieure.
12190
D
e
b
e
r
o
e
m
d
e
t
e
k
e
n
a
a
r
L
e
c
é
l
è
b
r
e
d
e
s
s
i
n
a
t
e
u
r
d
e
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
i
i
n
a
t
e
t
u
r
Wie vindt de
meeste dingen
met een …P?
Qui trouvera le plus
de choses dont le
nom commence par
un… P ?
En de Pim Pam Pet schijf stopt op een …..P!!
Razendsnel zoeken de spelers op de Jan van
Haasteren plaat naar iets dat begint met een ‘P’.
Ja, een Pijl!! Jij bent het snelste. Pleister, pul of
piek hadden trouwens ook gekund en je ziet er
vast nog wel meer.
Je kunt drie verschillende spellen spelen: voor
jongere spelers; spelen in teams en ‘duel’.
Alle spellen stimuleren de creativiteit met taal.
Want als je een neus ziet op de kaart, kun je hem
ook een reukorgaan noemen bij een ‘R’, een
lichaamsdeel bij een ‘L’ of een ‘gok’ bij een G.
Jan van Haasteren
Jan van Haasteren is één van de bekendste
tekenaars van de Benelux. De legpuzzels van zijn
platen zijn wereldberoemd. Speciaal voor Pim
Pam Pet Zoekplaatje heeft hij 6 nieuwe platen
getekend.
Natuurlijk ontbreekt in geen van die platen
het handelsmerk van Jan van Haasteren: de
haaienvin!
Inhoud:
6 Jan van Haasteren platen en een Pim Pam Pet
spinner.
Et la roulette Pim Pam Pet s’arrête sur un ... P !!
A la vitesse de l’éclair, les joueurs recherchent
un dessin qui commence par un ‘P’ sur la carte
illustrée par Jan van Haasteren. Oui, un Pilier !!
Vous êtes le plus rapide.
Plâtre, pichet ou pic étaient également correctes
et vous en voyez plein d’autres encore.
Vous pouvez jouer de trois manières différentes :
une pour les jeunes joueurs, une en équipe et
une en duel.
Tous les jeux stimulent la créativité du langage.
En effet, si vous voyez un nez sur la carte, vous
pouvez également l’appeler « odorat » avec le
« O » ou « pif » avec le « P » et tarin avec le « T ».
Jan van Haasteren
Jan van Haasteren est un des dessinateurs les
plus connus au Benelux. Les puzzles illustrant
ses dessins sont mondialement connus. Il a
spécialement crée 6 nouveaux dessins pour Pim
Pam Pet Cherche et trouve.
La marque de Jan van Haasteren, l’aileron de
requin, est omni présent dans tous ses dessins.
Contenu :
6 cartes illustrées par Jan van Haasteren
1 roulette Pim Pam Pet.
Ook verkrijgbaar in
de PimPamPet serie
Ėgalement disponible
dans la sėrie PimPamPet
Ook verkrijgbaar in
de PimPamPet serie
Ėgalement disponible
dans la sėrie PimPamPet
Ook verkrijgbaar,
Jan van Haasteren
puzzels.
Egalement disponible,
des puzzles de
Jan van Haasteren.
Ook verkrijgbaar,
Jan van Haasteren
puzzels.
Egalement disponible,
des puzzles de
Jan van Haasteren.
2517_7_PPP_Zoekplaatje_DW.indd 12517_7_PPP_Zoekplaatje_DW.indd 1 05-11-2009 07:00:3505-11-2009 07:00:35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Pim Pam Pet Zoekplaatje bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Pim Pam Pet Zoekplaatje in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,45 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info