Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
®
Druk op de knop en ‘ROETSJ’ je pion landt op het draaiende speelbord.
Wie krijgt zijn pionnen als eerste in het midden van het bord? Open de poortjes
voor jouw pionnen en sluit ze voor de neus van je tegenstander.
Inhoud van de doos:
Elektronisch, draaiend speelbord
4 glijbanen in 4 kleuren
4 x 3 pionnen
1 speciale dobbelsteen
De eerste keer spelen:
Schroef het batterijenvakje aan de onderkant van het spel open. Plaats 3 AA
batterijen. Let er op dat de + en – polen aan de juiste kant zitten. Schroef het
dekseltje weer vast.
Doel van het spel:
Wie het eerste zijn 3 pionnen van de glijbaan naar het midden van het speel-
bord brengt, is de winnaar.
Voorbereiding:
Alle spelers kiezen een kleur. De glijbanen plaats je zodanig in de hoeken van
het speelbord dat de kleur past bij de stip op het bord. De spelers gaan bij hun
glijbaan zitten. De drie pionnen schuif je in je glijbaan. Zet het spel aan met
de rode aan/uit knop op het speelbord. De speler die het eerste jarig is, mag
beginnen.
Het spel begint.
Als je aan de beurt bent, gooi je met de dobbelsteen.
De dobbelsteen geeft aan wat je die beurt mag doen.
Je mag iedere beurt maar met één pion iets doen.
Afhankelijk van de worp kun je één van jouw pionnen in
het spel brengen, je kunt een poortje openen waarmee
je één van jouw pionnen een baan verder brengt of een
pion van een tegenstander een baan terugzet of je kunt
met het paarse poortje een pion van een tegenstander
van het bord laten glijden.
d k t h t l Pl t 3 AA
h l
d
k
unt
er
17552_hdl_MEJN_kermis.indd 117552_hdl_MEJN_kermis.indd 1 19-05-11 11:2919-05-11 11:29
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Mens erger je niet Kermis bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Mens erger je niet Kermis in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info