Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
A BINGO GAME ALL ABOUT TASTY, HEALTHY FOOD
Play the game that helps children learn all about different types of
food and how these are grouped together.
Each of the game boards is divided into the colours of the Food
Wheel which shows which types of food – and how much – you
should try to eat to stay healthy.
CONTENTS
4 game boards featuring the ‘Food Wheel’
32 tokens with photos of different foods
• 1 spinner
A sheet that explains the ‘Food Wheel’
Handy tips to help you make tasty, healthy meals with and for
your children. This way, mealtimes will become healthy, tasty
and… fun!
SET UP
Choose a game board and carefully pop out the tokens. On one
side, you’ll see a part of the ‘Food Wheel’; on the other, a photo of
some food or drink. Place each token, photo side up, on the table
and mix them around. If only two players are taking part, each can
play with two game boards.
HOW TO PLAY ‘FOOD BINGO!’
On your turn, spin the spoon spinner. When the arrow stops, it will
be pointing at one of the ve categories that make up the Food
Wheel or at the Joker. (If the arrow stops between two categories,
spin again.)
If the arrow points at a category of food, pick a token off the table
that you think belongs in that group. Now see if you were right: turn
over the token and place it, like a puzzle piece, into the matching
space on your game board. If the token ts, the picture on the
token will tie in with the picture on the game board. If they do not
t together, place the token back in the middle of the table, photo
side up. All the food tokens of the same group will t on any board,
so long as they are placed in the right category. When you’ve
nished, the next player on your left gets to spin the spinner and the
game continues as before.
FOOD BINGO!
12605
12605_Handleiding.indd 112605_Handleiding.indd 1 23-06-10 13:4023-06-10 13:40
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Food Bingo bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Food Bingo in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info