Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Movie Lotto
Contents
4 large movie lotto cards
(Toy Story, Finding Nemo, Cars & Monsters Inc.)
• 24 jigsaw pieces
Rules
Each player takes a lotto card and places it in front of them. The picture on
each lotto card is scrambled into six parts which are placed in random order.
Place the jigsaw pieces face down on the table.
The player whose birthday comes next begins. On your turn, pick up a jigsaw
piece and look at it. If it belongs to your movie, you may keep it. If not, show
the jigsaw piece to the other players and put it back face down on the table.
Now it’s the next player’s turn. The fi rst player to collect and assemble their
movie jigsaw is the winner!
Spelregels / Spielregeln
Règles du jeu / Rules of the Game
00942
S
pelregels /
S
pielregel
n
Movie Lotto
00942
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
P.O. Box 2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved.
www.jumbo.eu
NL Opgelet: Wegens de kleine onderdelen is dit spel
niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Bewaar de doos voor raadpleging in de toekomst.
D Vorsicht: Dieses Spiel enthält kleine Teile an
denen Kinder ersticken können und ist deshalb
ungeeignet für Kinder unter 3 Jahren. Schachtel
mit Herstelleranschrift bitte aufbewahren.
F Ne convient pas à un enfant de moins de
36 mois, car ce produit contient des éléments
de petites dimensions pouvant être absorbés.
Informations à conserver pour référence
ultérieure.
GB Caution: Not suitable for children under
3 years of age due to small parts.
Keep the box for future reference.
© Disney
www.disney.com
00942_HDL.indd 100942_HDL.indd 1 18-01-2008 09:55:1218-01-2008 09:55:12
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Disney Movie Lotto bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Disney Movie Lotto in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,31 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info