Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Spel in het kort
De twee spelers proberen elkaars knikkers van het bord te duwen
(pushen). De speler die als eerste 6 knikkers van zijn tegenstander van
het bord duwt, is de winnaar.
Voorbereiding
Leg de knikkers zoals afgebeeld in de beginopstelling.
Bepaal wie met wit en wie met zwart speelt. Zwart begint.
Beginopstelling
Een spel voor twee spelers vanaf 8 jaar
Spelregels
In een pac positie kan er niet gepusht worden. Er is namelijk geen sumito.
De pac positie kan doorbroken worden vanuit een andere richting.
Op de a/b lijn is een pac positie
ontstaan
Zwart mag de witte knikker op
de c/d lijn weg pushen.
Als dit lukt is de pac positie
doorbroken en heeft zwart ook
op de a/b lijn sumito.
Van het bord pushen en winnen:
Als je aan de rand van het bord een sumito stand hebt bereikt,
kun je een knikker van je tegenstander van het bord pushen.
Zwart kan een witte knikker van
het bord pushen.
De speler die als eerste
6 knikkers van zijn tegenstanders
van het bord heeft gepusht,
is de winnaar.
Opgelet: wegens de kleine onderdelen
is dit spel niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar
Made by Jumbo International,
P.O. Box 1729, 1000 BS Amsterdam, NL
©1989-1990-1999 abalone s.a.
All rights reserved - patent n° DM/012362
abalone® is a registred trademark
of abalone s.a. - France.
00541
www.abalonegames.com
www.jumbo.nl
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo Abalone bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo Abalone in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,18 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info