Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
UC-261 wireless indoor siren 1 / 2 MFI52702
The UC-261 wireless indoor siren
The UC-261 indoor siren communicates wirelessly with the
control panel (two way communication). It can be used as a
wireless indoor siren and at the same time as a melody doorbell
or as a chime indicator. The UC-261 is compatible with Jablotron
wireless control panels (JA-63 and JA-65), JA-60 wireless
detectors and RC-4x, RC-22 and RC-28 remote controls.
Several triggering devices can be used simultaneously and
different melodies can be assigned to each device. Two different
sound levels can be selected. The UC-261 can also provide
entrance and exit delay chirps when used with a control panel.
In addition, if the UC-261 is disconnected from the power it will
send an error report to the control panel.
Specification
Power supply 230 V, 50 Hz
Power consumption 1 W
Acoustics 8 melodies and/or 100 dB/m alarm siren
Input wireless devices max. 8 remote controls or detectors
1 control panel, JA-63 or JA-65
Class II according to EN60950
Working frequency 433.92 MHz
Environmental conditions indoors –10 to +40°C
Safety standards IP40 according to EN 60529, IEC 529
Jablotron Ltd. hereby declares that the UC-261 is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The original of the conformity assessment can be found at
www.jablotron.com
, Technical Support section.
Installation
The UC-261 is powered directly from a power outlet. The
device should not be installed close to any metal structures or
other objects obstructing radio signal transmissions.
Enrolling of wireless devices:
1. To enroll the JA-63 or 65 control panel switch the control
panel to enrollment mode.
2. While pressing and holding a button on the UC-261,
plug it into the outlet to transmit the enrollment signal.
3. Release the button when you hear two beeps. The flashing
button indicates that it is in programming mode.
Consequently the UC-261 will be enrolled to siren position “A”.
4. If another wireless siren has already been enrolled to the
control panel, then it is necessary to enroll the UC-261 to a
detector position by entering 000000 in control panel
enrollment mode before plugging the UC-261 into the outlet
(see also the control panel manual).
5. Exit enrollment mode of the control panel by pressing N.
6. If it is necessary to enroll other devices to the UC-261, see
following procedure (points 7 to 9). Or exit programming
mode by briefly pressing the button on the UC-261.
NOTE:
If position “A” is occupied and you plug the UC-261
into the outlet in control panel enrollment mode, then
the former item (e.g. JA-60A) will be deleted.
Only one control panel can be enrolled to the UC-261 but
more UC-261 units can be enrolled to one control panel.
A
l
a
r
m
-
S
i
r
e
n
W
i
r
e
l
e
s
s
b
u
t
t
o
n
s
-
d
o
o
r
b
e
l
l
J
A
-
6
0
d
e
t
e
c
t
o
r
s
-
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
Movement
JA-60P
Door open
JA-60N
RC-22
RC-28
Control panel
JA-6x
UC-261 wireless indoor siren 1 / 2 MFI52702
The UC-261 wireless indoor siren
The UC-261 indoor siren communicates wirelessly with the
control panel (two way communication). It can be used as a
wireless indoor siren and at the same time as a melody doorbell
or as a chime indicator. The UC-261 is compatible with Jablotron
wireless control panels (JA-63 and JA-65), JA-60 wireless
detectors and RC-4x, RC-22 and RC-28 remote controls.
Several triggering devices can be used simultaneously and
different melodies can be assigned to each device. Two different
sound levels can be selected. The UC-261 can also provide
entrance and exit delay chirps when used with a control panel.
In addition, if the UC-261 is disconnected from the power it will
send an error report to the control panel.
Specification
Power supply 230 V, 50 Hz
Power consumption 1 W
Acoustics 8 melodies and/or 100 dB/m alarm siren
Input wireless devices max. 8 remote controls or detectors
1 control panel, JA-63 or JA-65
Class II according to EN60950
Working frequency 433.92 MHz
Environmental conditions indoors –10 to +40°C
Safety standards IP40 according to EN 60529, IEC 529
Jablotron Ltd. hereby declares that the UC-261 is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The original of the conformity assessment can be found at
www.jablotron.com
, Technical Support section.
Installation
The UC-261 is powered directly from a power outlet. The
device should not be installed close to any metal structures or
other objects obstructing radio signal transmissions.
Enrolling of wireless devices:
1. To enroll the JA-63 or 65 control panel switch the control
panel to enrollment mode.
2. While pressing and holding a button on the UC-261,
plug it into the outlet to transmit the enrollment signal.
3. Release the button when you hear two beeps. The flashing
button indicates that it is in programming mode.
Consequently the UC-261 will be enrolled to siren position “A”.
4. If another wireless siren has already been enrolled to the
control panel, then it is necessary to enroll the UC-261 to a
detector position by entering 000000 in control panel
enrollment mode before plugging the UC-261 into the outlet
(see also the control panel manual).
5. Exit enrollment mode of the control panel by pressing N.
6. If it is necessary to enroll other devices to the UC-261, see
following procedure (points 7 to 9). Or exit programming
mode by briefly pressing the button on the UC-261.
NOTE:
If position “A” is occupied and you plug the UC-261
into the outlet in control panel enrollment mode, then
the former item (e.g. JA-60A) will be deleted.
Only one control panel can be enrolled to the UC-261 but
more UC-261 units can be enrolled to one control panel.
A
l
a
r
m
-
S
i
r
e
n
W
i
r
e
l
e
s
s
b
u
t
t
o
n
s
-
d
o
o
r
b
e
l
l
J
A
-
6
0
d
e
t
e
c
t
o
r
s
-
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
Movement
JA-60P
Door open
JA-60N
RC-22
RC-28
Control panel
JA-6x
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron UC-261 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron UC-261 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,26 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info