Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
The JA-80X communicator 1 / 5 MKR51103
De JA-80X telefoonlijn communicator
Installatie handleiding
De JA-80X communicator is een component van de Jablotron
systemen JA-8x series. Het is ontworpen om te worden
geïnstalleerd binnenin de behuizing van de centrale. Belangrijke
kenmerken:
o Alarm stem rapportage
o ARC (Alarm ontvangend centrum) communicatie.
o Toegang op afstand via een mobiele telefoon.
o Back-up optie voor de JA-80Y GSM communicator.
De JA-80X gebruikt alleen de kiestoonmethode.
1. Installatie
De communicator kan worden aangesloten op digitale
centrale’s via een vier-koord RJ-kabel. Deze maakt gebruik van
connectoren gemerkt als RS Line op de communicator. Beide
RS Line connectoren hebben parallelle wringen, dus ze kunnen
ook worden gebruikt voor het splitsen van de centrale voor
digitale bussen.
Sluit de communicator aan op de telefoonlijn via de kabel die
meegeleverd is met het pakket. Gebruik een stopcontact
gemarkeerde lijn op de communicator.
Extra telefoontoestellen (telefoon, fax, modem enz.) kunnen
worden aangesloten met behulp van de connector met de
aanduiding “Tel”.
Wanneer de centrale in de normale stand-by modus staat, zal
de telefoonlijn en alle aangesloten apparaten weer normaal
werken.
De communicator kan alleen worden aangesloten op een
analoge telefoonlijn en mag niet worden aangesloten op een
dubbele of een samenwerkingsverband extension-lijn.
Opmerking: De communicator moet rechtstreeks in een analoge
telefoonlijn stopcontact worden gestoken. Alle andere apparaten
moeten worden aangesloten op de communicator uitgang met de
vermelding TEL.
2. Alarm stem rapportage
Afhankelijk van de aard van de gebeurtenissen is de
communicator in staat voor het uitzenden van 5 toegewezen alarm
meldingen naar maximaal 4 voorgeprogrammeerde
telefoonnummers.
Met de centrale wordt in de uitgeschakelde toestand, voer de
Service-modus in door het intoetsen van * 0 SC (SC = service-
code, 8080 door de fabriek standaard) op het
bedieningspaneel.
Key-programmering in de gevraagde volgorde(s). Elke
sequentie kan momenteel worden opgenomen en kan worden
ontsnapt door te drukken op #.
De voltooiing van een reeks item wordt bevestigd door een
pieptoon. Na het invullen van alle gevraagde sequenties,
verlaat de Service modus door te drukken op het #.
Afhankelijk van de systeem configuratie, kunnen
telefoonnummers worden opgenomen in de bedrijfsmodus.
2.1. Programmering telefoonnummers voor spraak
rapportage sequentie 71 Mxxx…xx*0
Om telefoonnummers te programmeren die gebruikt worden voor
spraakrapportage voer in:
71Mxx... xx *0
wanneer:
M is het telefoonnummer geheugen van 1 tot 4
xx...xx is het gewenste telefoonnummer (max. 16 cijfers)
Speciale codes kunnen worden ingebracht door middel van:
Code :
*
toets
*
7
# toets
*
8
3 s pauzeren door te drukken op
*
6
Voorbeeld: Druk op 712 483 123 456 *0 slaat het nummer 483
123 456 in geheugen 2 op.
Het wissen van een getal uit het geheugen M doe je door te
drukken op:
71M*0
wanneer: M is het geheugen van 1 tot 4
Spraak rapporten worden verzonden naar vooraf
geprogrammeerde telefoonnummers in de volgorde waarin ze zijn
opgeslagen. Een enkel rapport aan een bepaald telefoonnummer
begint met dat het nummer wordt gebeld. Een 6 sec wachttijd
volgt. Na deze periode speelt het voicemailbericht nr. 1 af (alarm
systeem identificatie), gevolgd door een gebeurtenis
beschrijvingsbericht. Dit wordt 4 keer herhaald waarna de
communicator ophangt. Normaal gesproken stopt de
spraakbediening rapportage pas nadat alle nummers zijn gemeld.
U kunt de rapportage stoppen door alarm annulering of door op de
toets # te drukken op de telefoon die op dat moment wordt gebeld.
Indien ingeschakeld, is de rapportage voorafgaand aan de ARC
uitgevoerd met een telefoonstem rapportage.
Opmerking: Programmeer geen alarmnummers!
Alle telefoonnummer herinneringen worden gewist als de
fabrieksinstellingen.
2.2. Beperkte gebeurtenis rapportage
sequentie 792x
De communicator heeft een special optie voor het 2de
telefoonnummer. Dat alleen inbraak of overvalmelders worden
gemeld dat het aantal andere soorten van gebeurtenissen zoals
brand, indringers of sabotage niet wordt gerapporteerd. Tijdens
het gesprek op het eerste telefoonnummer kan de gebruiker
beslissen of het alarm verslag ook moet worden toegezonden aan
de overige telefoonnummers of dat het kan worden beëindigd door
te drukken op # op het toetsenbord van de telefoon. (bijvoorbeeld
in geval van vals alarm). Voor het programmeren van deze functie
voer in:
792x
wanneer:
x=0 alleen indringing of paniek alarmen worden
gemeld aan het 2de telefoonnummer
x=1 alle gebeurtenissen worden gemeld aan alle
telefoonnummers
De standaard instelling is 7921
Deze instelling is niet van toepassing op uitzendingen naar de
ARC, welke zijn gemaakt voor voicemailberichtem.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80X bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80X in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info