Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Modem pro dálkový přístup JA-60U 1/2 MDY51914
Modem pro dálkový přístup JA-60U
Tento dokument je určen výhradně technikům specializovaných
montážních firem.
Modem JA-60U slouží pro dálkové spojení počítače (telefonní linkou)
s ústřednou řady JA-63 a JA-65. Umožňuje sledovat a nastavovat
zabezpečovací systém na dálku obdobně, jako když je počítač připojen
přímo kabelem do ústředny. Tato verze modemu podporuje též dálkové
připojení do systému pomocí klávesnice JA-60E.
Instalace
Modem připojte přiloženým interfacem PC-60B, který se připojí do
volného USB portu počítače. Propojení proveďte při vypnutém
modemu. Telefonním kabelem zapojte telefonní linku do konektoru
označeného INP, do druhého konektoru (OUT) můžete připojit
telefonní přístroj. Pokud není modem použit, telefonní linka jim
prochází. Před použitím modemu zapojte jeho napájecí adaptér
do sítě.
Upozornění: modem může být připojen k analogovým
telekomunikačním obvodům TNV. Dodávaný DC adaptér DE01-12 je
v provedení SELV (dvojitá izolace).
Pro dálkový přístup do systémů JA-6x je potřebné instalovat
do počítače program ComLink ten najdete na přiloženém CD (viz také
manuál pro PC-60B). Nejnovější verzi programu najdete také na
Internetové stránce Jablotronu www.jablotron.cz
.
Nastavení ústředny JA-6x
Pro povolení dálkového přístupu je třeba nejprve nastavit parametry
komunikace na vlastní ústředně. Nastavení ústředny se provádí
v programovacím režimu ústředny (na displeji svítí „P“) zadáváním
nastavovacích sekvencí z klávesnice, nebo připojeným počítačem
s programem Comlink (v menu nastavení digitálního komunikátoru).
Reakce na zvoně
Toto nastavení určuje, zda a jak má komunikátor reagovat
na příchozí hovory. Nastavení se provádí zadáním:
0 5 0 nereaguje na zvoně
0 5 1 zvedá na druhé zavolání (musí nejprve detekovat 1-2
zvonění, pak pauzu 10-45 sec. a poté na další zvoně
ihned zvedá). Tento režim je vhodný pro obejití záznamníku
či faxu a je podporován obslužným programem modemu.
0 5 x zvedá po x zazvonění (x = 2, 3 , 4, 5, 6)
Poznámka: spojení pro vzdálený přístup může být aktivováno
i ručně (bez ohledu na nastavení této sekvence). Lze tak učinit
vyvoláním kontrolního přenosu na ústředně (sekvence 89
v programovacím či uživatelském režimu) během příchoho zvonění.
Nastavení z výroby: 0 5 0 = nereaguje na zvoně
Kód pro vzdálený přístup
Toto nastavení definuje přístupový kód (8 cifer), který komunikátor
ústředny kontroluje při navázání spojení se vzdáleným počítačem.
Pokud se volající počítač „nepředstaví“ shodným číslem, spojení se
okamžitě ukončí a ústředna upozorní na pokus o nežádoucí zásah
poplachem typu chyba kódu. Kód pro vzdálený přístup se nastavuje
zadáním: 0 7 xxxxxxxx
kde xxxxxxxx = libovolné osmiciferné číslo
Nastavení z výroby: 00000000
Navázání spojení se vzdálenou ústřednou
V počítači který je vybaven modemem JA-60U spusťte program
ComLink (ve verzi Windows užijte tlačítko „REMOTE“). Pro navázání
vzdáleného přístupu si program vyžádá následující údaje:
a) telefonní číslo volané ústředny
b) způsob telefonní volby (tónový nebo pulsní)
c) komunikační port počítače, na kterém je připojen modem JA-60U
d) přístupový kód ústředny (musí být shodný s kódem pro vzdálený
přístup nastaveným v ústředně - 8 cifer)
e) vybrat režim obejití záznamníku (pokud byl nastaven v ústředně)
f) vybrat požadavek zpětného volání a zadat telefonní číslo kam má
ústředna zavolat. Pokud tuto volbu užijete, počítač s modemem si
vyžádá, aby ústředna na předané číslo zavolala zpět. Poplatek
za další telefonní spojení potom hradí majitel ústředny
(doporučujeme předem projednat).
Poznámka: Vzdálený přístup do systému JA-6x je možný pouze
pokud není volaná telefonní linka obsazena.
Dálkový přístup programem ComLink
Po navázání spojení se vzdálenou ústřednou umožňuje program
ComLink stejné funkce jako při přímém spojení počítače s ústřednou
(kontrola a ovládání stavu ústředny, čtení paměti událostí, nastavování
systému, monitorování VF signálů atd.) - viz nápověda v programu
ComLink. Vzdálené ovládání systému je však podmíněno znalostí
platného přístupového kódu.
Poznámka: přenos některých rozsáhlejších informací (čtení obsahu
paměti událostí, nastavování digitálního komunikátoru atd.) je při
vzdáleném přístupu pomalejší než při přímém připojení počítače
k ústředně.
Údržba
Modem JA-60U nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tento medem JA-60U je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000Sb.). Originál prohlášení o shodě
je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.
Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály,
nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo výrobci.
Internet: www.jablotron.cz
Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-60U bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-60U in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info