700483
17
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
17
volume level slider, accessible from the
Audio Zone Levels menu. To access the
Audio Zone Levels menu, press and
hold
from any Now Playing
Screen. Use
to highlight a zone
and press to select/make adjustments.
Tone Control Mode Settings:
Zone 1 (MAIN) tone controls can be
accessed by pressing
; use
to make adjustments.
Zone 2 and Zone 3 tone controls
are available in two settings:
Same as Main Zone: The
tone controls are linked to/
controlled by Zone 1 (MAIN).
Independent Tone Controls: The tone
controls are separate with independent
adjustments that can be accessed
from the Audio Zone Levels menu. To
access the Audio Zone Levels menu,
press and hold
from any
Now Playing Screen. Use
to highlight a zone, then press
to access its tone controls;
use to make adjustments.
Low Voltage Alert
A built-in alert is included to notify when
the +12VDC supply voltage drops below
10 volts. If triggered, the unit will enter
Safe Mode and mute audio output. A
warning will also display on-screen with
instructions to turn the unit off until
normal operating voltage is restored.
1. Press and hold
to access
the System Settings: Main Menu.
2. Turn to Low Voltage Alert
and press to enter.
3. Turn
to select ON or OFF
and press to enter.
Optional Remote Controller
Connecting an optional MMR-20 Wired
Remote Controller (sold separately) will
add auxiliary control functionality from
extended locations, such as separate
audio zones throughout a vessel. Up
to three remotes may be connected to
a single MediaMaster® at a maximum
distance of 75 ft. Remotes connect
directly using MediaMaster® controller
cables and splitters (sold separately).
Refer to the Owner’s Manual supplied
with the MMR-20 for specific installation
and operation instructions.
17

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JL Audio MM100s bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JL Audio MM100s in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info