123275
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Op de volgende pagina's en in de Gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreidere aanwijzingen.
Programmakeuzeknop
Toets Start
Het controlelampje brandt tijdens de werking.
Knippert wanneer er zich een storing voordoet.
Gaat aan het einde van het programma uit.
Indicatielampje netvoeding
Programma Symbool
en Temperatuur
Keuze van het programma en
aanbevolen types ladingen
Afwasmiddel toevoegen in het:
kleine vakje grote vakje
Verbruik
1)
Normale belading
Water
(liter)
Energie
(kWh)
Tijd
(min.)
1
Voorspoelen
Vaat die later gewassen moet worden.
- - 5,0 0,02 9
2
Universeel 65° C
2)
Matig vervuild.
- X 20,0 1,64 87
3
Normaal 65° C
3)
Matig tot sterk vervuild, met opgedroogde voedselresten.
X X 22,0 1,66 93
Beknopte handleiding
NL
5019 100 92208
(Technische wijzigingen voorbehouden)
1) De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere
temperatuur - hoger of lager dan 15° C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.
2) Aanbevolen programma als u afwasmiddelen van het type B gebruikt (met enzymen).
Referentieprogramma op het plaatje met gegevens betreffende de energie.
3) Aanbevolen programma als u afwasmiddelen van het type A gebruikt (zonder enzymen).
ADL 934 S
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ignis adl 934 six bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ignis adl 934 six in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,25 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ignis adl 934 six

Ignis adl 934 six Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 7 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info