Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
Installation Guide
Single Zone Thermostat
Y87RF
1. Disconnect the mains power from the Heating Appliance.
To ensure your safety, always make sure mains
power is switched off before accessing wiring.
3. Mount the wiring plate
to the wall or wallbox.
Note: the plugs and mounting
screws required are supplied.
4. Connect the Boiler Relay wiring.
Please refer
to wiring
diagram
(right).
2. Remove the wiring
plate from the
Boiler Relay.
2.1 Carefully press a
screwdriver into the
opening until the
cover comes free.
2.2 Tilt the cover upwards
and remove it.
5.1 Wiring for a basic boiler (not requiring a pump overrun).
The boiler relay powers the boiler live input.
230V
50-60Hz
<5A
N L
N L
L
BDR91
Place link here
A-B:5(3)A
A-C:5(3)A
A B C
L
N
230V
50-60Hz
<5A
N L L
BDR91
A-B:5(3)A
A-C:5(3)A
A B C
L
N
N L
5.2 Wiring for a boiler that requires a permanent live.
For use with a boiler that requires a permanent live
(a typical Combi boiler wiring). This can be used for
boilers with low voltage or 230Vac room thermostat
inputs. Please check manufacturer’s instructions.
5.3 Wiring for a two-port zone valve.
For use with a boiler that requires a permanent live.
Please check manufacturer’s instructions.
230V
50-60Hz
<5A
N L L
BDR91
V4043H
A-B:5(3)A
A-C:5(3)A
A B C
L
N
BL BR
M
GR O
G
/
Y
G/ Y: Green/Yellow
Earth wire
BL: Blue Motor Neutral
BR: Brown Motor Live
GR: Grey End
switch (if used)
Permanent Live
O: Orange End
switch (If used).
In wired system
this typically
feeds the boiler.
continued overleaf
7. Reconnect the mains power to the Heating Appliance.
8. Locate the thermostat.
• Away from draughts
• Away from heat sources
• Away from direct sunlight
• Positioned about 1.2m 1.5m from the oor
6. Attach the Boiler Relay
to the wiring plate.
Locate hinges rst
Hinge the housing downwards
and click into place.
Manufactured for and on behalf of the
Environmental and Combustion Controls
Division of Honeywell Technologies Sàrl,
ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pièce 16,
1180 Rolle, Switzerland by its Authorised
Representative Honeywell Inc.
Need help? For assistance please visit:
www.honeywelluk.com
Honeywell Control Systems Ltd.
Skimped Hill Lane, Bracknell, Berkshire
RG12 1EB
WEEE Directive
2012/19/EC
Waste Electrical
and Electronic
Equipment directive
Attheendoftheproductlifedispose
of the packaging and product in a
corresponding recycling centre.
Donotdisposeoftheunitwith
the usual domestic refuse.
•Donotburntheproduct.
•Removethebatteries.
Disposeofthebatteriesaccordingto
the local statutory requirements and
not with the usual domestic refuse.
Approvals
Conforms to protection requirements
of the following directives:
EMC: 2004/108/EC
LVD: 2006/95/EC
R&TTE: 1999/05/EC
Hereby, Honeywell, declares that this
Single Zone Thermostat is in compliance
with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Installation instructions
Power
supply from
fused spur
To heating appliance
1,5-2,5mm
2
max 6mm
>7mm 0
<7mm 0
32301889-001 A
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell Single Zone - Y87RF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell Single Zone - Y87RF in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info