Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
After ve seconds the current room temperature will be
displayed once again. The thermostat will then try to
maintain your set temperature as accurately as possible.
You can check your set temperature by turning the dial one ‘click’
to the left or right. The set temperature will ash up for a few
seconds, before returning to display the room temperature again.
Setting your room temperature
Your current room temperature is shown in the display.
To set the temperature you want, just turn the dial
right to increase and left to decrease. Each ‘click
as the dial turns represents a 0.5º change.
User Guide
Single Zone Thermostat
Y87RF
User Guide
Single Zone Thermostat
Y87RF
Night-time temperature reduction
Overnight, or if you are out, it is best to set the thermostat to
a lower temperature, as it will save you energy. In general a
reduction of 5°C is recommended, but this will depend on your
heating system and the amount of insulation in your home.
Replacing the batteries
Your batteries should be replaced
when the
symbol is displayed.
To do this, separate the thermostat
from the wiring plate and insert 2
new AA alkaline batteries in place
of the empty ones. Then reattach
the thermostat to the wiring plate.
C
L
I
C
K
I
N
C
R
E
A
S
E
D
E
C
R
E
A
S
E
Getting to know your display
Set Temperature Indicator
Means the gure on the screen is your set temperature,
rather than your current room temerature.
Heating on
Means there is a requirement for some heating, so
your boiler should either be on or cycling on/off.
Boiler Relay Connection
Means your thermostat is successfully
connected to your Boiler Relay.
Internet Gateway Connection (optional)
Means your thermostat is successfully
connected to your Internet Gateway.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Honeywell Single Zone - Y87RF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Honeywell Single Zone - Y87RF in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info