808514
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Montage- und Kurzanleitung
Installation and brief instructions
Consignes de montage et instructions abrégées
Hier geht‘s zur ausführlichen
Bedienungsanleitung
Proceed to the detailed manual
Accédez ici aux instructions
d’utilisation complètes
HMIP-HAP // 154455 // V1.0 (03/2019)
Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.
Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
Achtung! Hinweis auf
eine Gefahr.
Zusätzliche wichtige
Informationen.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Beiblatt
„Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen“
Read the manual carefully and keep it in a safe place.
Attention! This
indicates a hazard.
Additional important
information.
Observe the safety information in the supplement „Safety
instructions and general information“
Lire attentivement les consignes et les conserver dans un endroit sûr.
Attention! Indique
un danger. Autres informations
importantes.
Respectez les consignes de sécurité mentionnées sur la fiche
annexe intitulée «Consignes de sécurité et informations
générales»
Homematic IP Access Point
7
Homematic IP
8
Homematic IP
9
10
Homematic IP
11
Geräteübersicht // Device overview // Aperçu de l’appareil
A Systemtaste und LED // System button and LED // Touche
système et DEL
B
QR-Code und Gerätenummer (SGTIN) // QR code and device
number (SGTIN) // Code QR et numéro d’appareil (SGTIN)
C Schraublöcher // Screw holes // Trous pour les vis
D Schnittstelle: Netzwerkkabel // Interface: Network cable //
Interface: Câble réseau
E
Schnittstelle: Steckernetzteil // Interface: Plug-in mains
adapter// Interface: Bloc d’alimentation
A
B
E
D
C
>50 cm
1
i
ii
2
ii
2x
75 mm
3
ii
4
Homematic IP App herunterladen und installieren // Download
and install the Homematic IP app // Télécharger et installer
l’application HomematicIP
iOS Android
5
LAN
LAN
6
Homematic IP
12
System einrichten // Set-up system // Configurer le système
Homematic IP
13
Weitere Homematic IP Geräte anlernen // Connect further
Homematic IP devices // Procéder à l’apprentissage d’autres
appareils HomematicIP
Homematic IP
14
Ausführliches Handbuch für... //
Detailed manual for... //
Manuel détaillé pour...
Homematic IP App //Appli Homematic IP
DE
EN
FR
Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer’s authorised representative:
Mandataire du fabricant:
eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer/Germany
www.eQ-3.de
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HomeMatic HmIP-HAP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HomeMatic HmIP-HAP in de taal/talen: Duits, Engels, Frans als bijlage per email.

De handleiding is 1.93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van HomeMatic HmIP-HAP

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English - 45 pagina's

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - Italiano, Espanõl - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info