808514
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Instrucciones de montaje y abreviadas
Istruzioni di montaggio e guida rapida
Montage- en beknopte handleiding
Desde aquí se puede acceder a las
instrucciones de uso detalladas
Qui sono disponibili le Istruzioni
per l’uso dettagliate
Hier vindt u een uitgebreide
handleiding
HMIP-HAP // 154456 // V1.0 (03/2019)
Documentation © 2019 eQ-3 AG, Germany
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.
Información comple-
mentaria importante.
Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para usos posteriores.
¡Atención! Aviso
bajo su propio riesgo.
Observe las indicaciones de seguridad en la hoja adjunta
“Indicaciones de seguridad e información general”
Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle con cura.
Attenzione! Avviso su
un rischio dell’utente.
Informazioni supple-
mentari importanti.
Prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza nel foglio
allegato “Avvertenze di sicurezza e informazioni generali”
De handleiding zorgvuldig lezen en bewaren.
Let op! Instructie
op eigen risico.
Aanvullende, belangrijke
informatie.
Neem de veiligheidsinstructies in het bijgesloten blad
‘Veiligheidsinstructies en algemene informatie’ in acht.
Homematic IP Access Point
7
Homematic IP
8
Homematic IP
9
10
Homematic IP
11
Dispositivos // Vista d’insieme dell’apparecchio // Overzicht van
het apparaat
A Botón del sistema y LED // tasto di sistema e LED //
Systeemtoets en led
B
Código QR y número de dispositivo (SGTIN) // codice
QR e numero dell’apparecchio (SGTIN) // QR-code en
apparaatnummer (SGTIN)
C Orificios roscados // fori filettati // Schroefgaten
D Interfaz: cable de red // interfaccia: cavo di rete // Interface:
netwerkkabel
E Interfaz: fuente de alimentación enchufable // interfaccia:
alimentatore a spina // Interface: netadapter
A
B
E
D
C
>50 cm
1
i
ii
2
ii
2x
75 mm
3
ii
4
Descargue e instale la app Homematic IP // Scaricare e
installare l’applicazione Homematic IP App // Homematic IP
App downloaden en installeren
iOS Android
5
LAN
LAN
6
Homematic IP
12
Configuración del sistema // Installare il sistema // Systeem
configureren
Homematic IP
13
Establecer conexión con otros dispositivos Homematic IP
// inizializzare gli altri apparecchi Homematic IP // Andere
Homematic IP Apparaten aanleren
Homematic IP
14
Manual detallado para... //
Manuale dettagliato per... //
Uitgebreide handleiding voor …
Homematic IP App // App Homematic IP
Representante del fabricante:
Rappresentante autorizzato dal produttore:
Gemachtigde van de fabrikant:
eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer/Germany
www.eQ-3.de
ES
IT
NL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HomeMatic HmIP-HAP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HomeMatic HmIP-HAP in de taal/talen: Nederlands, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 1.93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van HomeMatic HmIP-HAP

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 45 pagina's

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - English - 45 pagina's

HomeMatic HmIP-HAP Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info