Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1
Deutsch
UNIVERSAL REMOTE CONTROL
Thank you for purchasing this universal remote control. Before using the remote you will need to
insert 2 type "AAA" batteries (not included) in the battery compartment ensuring that you follow the
polarity shown on the inside. You can now use your remote control to operate TV set!
Easy programming for the control of your TV SET
1. Insert 2 new 1.5V alkaline batteries of type "AAA/LR03". Observe battery polarity as indicated in
the battery compartment.
2. Switch on your TV SET.
3. In the enclosed code list, find your TV brand or manufacturer (e.g. Sony).
4. Beside the manufacturer's name, you will find one or more 3-digit codes. These codes must be
entered into the remote to enable it to work with your particular TV set.
5. Simultaneously press the and the key on the remote control for approximately 4
seconds until the LED flashes twice.
6. After seeing the 2 flashes and within 5 seconds, enter the 3-digit numerical code from the list.
7. After entering the code the LED will flash twice indicating that the code has been accepted.
8. Point the remote control towards your TV and press the key. If your TV does not respond by
going into Stand-By mode then repeat steps 3 to 8 and enter the next code in the list.
9. If your TV goes into Stand-By mode when the key pressed then your remote control has
found a compatible code. Next test all of the other function buttons. If certain functions are not
working correctly then restart the process moving onto the next code number as this may well
improve the situation.
10. If the codes in the list fail to operate your TV then next move onto the automatic code scan
function (see below).
Code scan
If programming using the codes in the enclosed list failed to work then you must next try the
automatic code scan.
A. Ensure that the remote control is equipped with 2 new batteries (see step one of easy
programming procedure).
B. Switch on your TV SET.
C. Simultaneously press the and the key on the remote control for approximately 4
seconds until the LED flashes twice.
D. After seeing the 2 flashes and within 5 seconds, enter the code . After entering the code
the LED will flash twice indicating that the code has been accepted
E. Press and hold the key until your TV switches off. Please note that this process might take
up to 15 minutes. During the automatic scanning you can remove your finger or change hands
provided it is replaced within 8 seconds. If left off of the key for more than 8 seconds then the
remote will revert back to its normal mode. If your TV switches into Stand-By mode during the
automatic process then immediately remove your finger from the key and then press the
and the key until the LED flashes twice, this will then store the code that the remote
control has found.
F. In some cases during the automatic scanning search the remote control might find several codes
that appear to operate your TV etc, however, if some of the buttons fail to work properly then it’s
possible the remote has found a partially compatible code. In such cases you will need to restart
the automatic scanning process (steps B. to F.) until a better code is found. Please note that
once the automatic process is restarted, the remote continues from the last stored code and not
at the beginning of code database.
Finding out what code number you are using
If you have programmed your remote control by means of the automatic code scan, or if you have
forgot the code you have stored then the following procedure will replay the codes being used.
A. Simultaneously press the and the key on the remote control for approximately 4
seconds until the LED flashes twice.
B. Enter code , using the numerical keys. The LED flashes twice.
C. Press key and count the number of LED flashes. This number corresponds to the first digit of
the code.
D. Press key and count the number of LED flashes. This number corresponds to the second digit
of the code (if the digit is 0, the LED does not flash).
E. Press key and count the number of LED flashes. This number corresponds to the third digit of
the code (if the digit is 0, the LED does not flash).
F. Steps C, D and E can be repeated as often as necessary.
Write down the code number as indicated by the LED.
3
2
1
2
0
0
TV
TV
1
0
0
TV
TV
USER MANUAL
GB
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hama 20320 - Zapman 4in1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hama 20320 - Zapman 4in1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Hama 20320 - Zapman 4in1

Hama 20320 - Zapman 4in1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info