Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1
Deutsch
UNIVERSAL FERNBEDIENUNG
Vielen Dank, dass Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung speziell für diese Fernbedienung entschieden
haben. Ihre Fernbedienung benötigt jetzt nur noch 2 Batterien vom Typ ”AAA” (im Lieferumfang nicht
enthalten) und kann dann Ihren Fernseher bedienen!
Einfache Einstellung um Ihren FERNSEHER zu bedienen
1. Legen Sie 2 neue 1,5V Alkali Batterien vom Typ AAA/LR03 in Ihre Fernbedienung ein; Achten Sie
auf die Markierungen im Batteriefach.
2. Schalten Sie Ihren FERNSEHER ein.
3. Suchen Sie in der beigelegten Codeliste nach dem Herstellernamen Ihres FERNSEHERS (z.B.
Sony).
4. Neben dem Namen des Herstellers finden Sie eine oder mehrere 3-stellige Codenummern,
welche Sie eingeben müssen.
5. Drücken Sie die und die Tasten gleichzeitig auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden)
bis die LED zweimal blinkt.
6. Geben Sie mit den Zifferntasten den ersten 3-stelligen Code von der Liste (z.B. für Sony) ein.
7. Die LED-Leuchte wird zweimal blinken, um anzuzeigen, dass der Code angenommen wurde.
8. Richten Sie nun die Fernbedienung auf Ihren FERNSEHER und drücken Sie die Taste. Ihre
Fernbedienung ist richtig eingestellt, wenn Ihr Fernseher ausschaltet.
9. Sollte Ihr FERNSEHER nicht reagieren und/oder reagiert er nicht richtig, wiederholen Sie die
Schritte 3. bis 8. und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein.
10. Wenn keiner der angegebenen Codes Ihren FERNSEHER steuert, verwenden Sie den ”Suchlauf”
Ihrer Fernbedienung.
Suchlauf
Falls die einfache Eingabe um die Fernbedienung auf Ihre Geräte einzustellen nicht erfolgreich war,
verwenden Sie bitte den automatischen Suchlauf:
A. Vergewissern Sie sich, dass 2 neue Batterien eingelegt sind (siehe Schritt 1. bei der einfachen
Codeeingabe).
B. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
C. Drücken Sie die und die Tasten gleichzeitig auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden)
bis die LED zweimal blinkt.
D. Geben Sie mit den Zifferntasten den Code ein. Die LED blinkt zweimal.
E. Drücken und halten Sie die Ta ste bis Ihr FERNSEHER ausschaltet. Dies kann bis zu 15
Minuten dauern.
F. Jetzt drücken Sie die und die Tasten gleichzeitig auf Ihrer Fernbedienung nochmals bis
die LED zweimal blinkt.
G. Falls sich Ihr FERNSEHER nicht richtig bedienen lässt, wiederholen Sie die Schritte B. bis F. Ein
neuerlicher Start des Suchlaufs beginnt mit der zuletzt abgespeicherten Codenummer. Bitte
haben Sie Geduld, es kann sein, dass Sie eine große Anzahl von Codes durchsuchen müssen,
bevor Sie einen passenden Code für Ihr Gerät finden.
Auslesen der eingestellten Codes
Falls Sie die Fernbedienung mit Hilfe des Codesuchlaufs eingestellt haben oder den Code nicht
mehr wissen, können Sie den aktuell eingestellten Code auslesen.
A. Drücken Sie die und die Tasten gleichzeitig auf Ihrer Fernbedienung (ca. 4 Sekunden)
bis die LED zweimal blinkt.
B. Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein. Die LED blinkt zweimal.
C. Drücken Sie und zählen Sie mit, wie oft die LED blinkt; dies ist die erste Ziffer.
D. Drücken Sie und achten Sie auf die LED; dies ist die zweite Ziffer. (Bei 0 blinkt die LED nicht)
E. Drücken Sie und achten Sie auf die LED; dies ist die dritte Ziffer. (Bei 0 blinkt die LED nicht)
F. Sie können die Schritte C, D und E beliebig oft wiederholen.
Notieren Sie sich die ausgelesene Code-Nummer.
3
2
1
2
0
0
TV
TV
1
0
0
TV
TV
BEDIENUNGSANLEITUNG
D
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hama 20320 - Zapman 4in1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hama 20320 - Zapman 4in1 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Hama 20320 - Zapman 4in1

Hama 20320 - Zapman 4in1 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info