Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
Mireo, Don’t Panic - FAQ
? Ik heb een vraag m.b.t. het gebruiken van de Don’t Panic navigatie
software zoals bijvoorbeeld, hoe voer ik een bestemming in, selecteer
ik de snelste route, etc.
- U kunt de Don’t Panic software handleiding downloaden van onze
website of bezoek de Mireo website en bekijk instructie videos:
http://www.mireo.hr/en/navigation-apps/how-to/efficient-search
? - Elke keer als ik de software opstart zijn de instellingen wéér
veranderd / ik kan bijvoorbeeld de taalinstellingen niet opslaan.
- Indien u uw instellingen wilt opslaan, graag de software afsluiten
vanuit het hoofdmenu voordat u de GPS afsluit.
1 2
- Als u de taal van de GPS wilt veranderen, gaarne eerst de software
afsluiten en dan pas aanpassen.
1 2 3
? Het is niet mogelijk om de software op te starten/ er gebeurd niets
als ik op ‘navigeer’ druk in het hoofdmenu.
- Indien de GPS aangesloten is aan een computer graag loskoppelen
en opnieuw proberen of verander het startpad.
1 2 Druk op de blauwe folder
3 Selecteer \ResidentFlash\Dontpanic\Dontpanic.exe
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig M1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig M1 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig M1

Grundig M1 Snelstart handleiding - Nederlands - 2 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 62 pagina's

Grundig M1 Veelgestelde vragen - Deutsch - 3 pagina's

Grundig M1 Snelstart handleiding - Deutsch - 2 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 64 pagina's

Grundig M1 Veelgestelde vragen - English - 3 pagina's

Grundig M1 Snelstart handleiding - English - 2 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - English - 45 pagina's

Grundig M1 Veelgestelde vragen - Français - 3 pagina's

Grundig M1 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - Français - 63 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info