Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
ON/OFF
ON/OFF
www.grundiggps.com
QUICK START GUIDE
P
S
Basic Navigation Instructions/Basis Navigationsanweisungen
Basisnavigatie-instructies/Instructions basiques de navigation
Fully charge
Vollstandig au aden
Volledig opladen
Charger complètement
1. Tap the ‘Search’ button on the ‘Control Bar’.
2. Enter the address in the search  eld (a: country, b: street, c: city)
3. Press the ‘Search’ button.
4. Select your destination.
5. Tap ‘Navigate To’ and you will be automatically guided from your present GPS location
to your selected destination.
I II
III
Schakel de GPS
aan en start de
navigatie software
(indien deze niet
automatisch start)
Allumer le GPS et
lancer le logiciel de
navigation (si elle
ne démarre pas
automatiquement)
Switch on the GPS and
start the navigation
software (if it does not
start automatically)
Schalten Sie die GPS
und starten Sie die
Navigationssoftware
(wenn es nicht
automatisch starten)
1
1
3
A
B
2
2
a
b
c
4
5
a
1. Druk op de knop ‘Search’ (zoeken) op de ‘Control Bar’ (Bedieningsbalk).
2. Voer het adres in het zoekveld in (a: land, b: straat, c: stad)
3. Druk op de knop ‘Search’ (Zoeken)
4. Selecteer uw bestemming.
5. Druk op ‘Navigate to’ (Navigeer naar) en u wordt automatisch vanaf uw huidige GPS-
locatie naar de geselecteerde bestemming geleid.
1. Appuyez sur le bouton ‘Search’ (rechercher) sur la ‘Control Bar’ (barre de commande).
2. Entrez l’adresse dans le champ de recherche (a: pays, b: rue, c: ville)
3. Appuyez sur le bouton “Search” (Recherche)
4. Sélectionnez votre destination.
5. Appuyez sur ‘Navigate To’ (aller à), vous serez automatiquement dirigé depuis votre
emplacement GPS actuel vers la destination que vous avez choisie.
c
d
1. Tippen Sie auf die Schalt äche ‘Search’ (Suchen) in der ‘Control Bar’ (Symbolleiste).
2. Geben Sie die Adresse in das Suchfeld ein (a: Land, b: street, c: Stadt)
3. Drücken Sie die Schalt äche ‘Search’ (Suchen)
4. Wählen Sie Ihr Ziel.
5. Tippen Sie auf ‘Navigate to’ (Navigieren) und Sie werden automatisch von Ihrer aktuellen
GPS-Position zum gewählten Ziel geführt.
See instructions on website (FAQ) to change the  rmware language
Siehe Anweisung auf der Internetseite (FAQ) um die Firmware Sprache zu ändern
Zie de instructies op de website (FAQ) om de  rmware taal te wijzigen
Voir les instructions sur le site (FAQ) pour changer la langue du  rmware
b
Change language/Sprache ändern/Taal veranderen/Changer de langue
1. Click the Settings button.
2. Scroll down to the settings you wish to change.
3. A: Change the language.
B: Change the voice.
1. Klicken Sei auf Einstellungen.
2. Scrollen Sie runter, bis Sie das angezeigte
Fenster sehen.
3. A: Ändern der Sprache.
B: Ändern der Stimme.
1. Klik op de Settings toets.
2. Scroll naar onderen totdat u de taalinstellingen ziet.
3. A: Pas de taal aan.
B: Pas de stem aan.
1. Cliquez sur le bouton Settings.
2. Faites dé ler la liste jusqu’à ce que vous voyez la fenêtre
comme indique sûr le photo.
3. A: Changer la langue.
B: Modification de la voix.
a
b
c
d
871125279394_GSG.indd 1 30-01-14 14:07
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig M1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig M1 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig M1

Grundig M1 Veelgestelde vragen - Nederlands - 3 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 62 pagina's

Grundig M1 Veelgestelde vragen - Deutsch - 3 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 64 pagina's

Grundig M1 Veelgestelde vragen - English - 3 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - English - 45 pagina's

Grundig M1 Veelgestelde vragen - Français - 3 pagina's

Grundig M1 Gebruiksaanwijzing - Français - 63 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info