Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/96
Pagina verder
Gebrauchsanweisung - Elektronische digitale Zeitschaltuhr
Instructions for use - Electronic digital timer
Οδηγίες Χρήσης - Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης - προγραμματιστής
Navodila za uporabo - Elektronska digitalna ura
Használati utasítás - Elektronikus digitális programóra
Návod k obsluze - Digitální programovatelné hodiny
Návod na používanie - Elektronický digitálny časovač
Instrukcja obsługi -Elektroniczny zegar programujący
Brugsanvisning - Elektronisk digital timer
Bruksanvisning - Elektronisk digital timer
Bruksanvisning - Elektronisk digital timer
Käyttöohjeet - Elektroninen digitaaliajastin
Naudojimo instrukcija - Elektroninis skaitmeninis laikmatis
Lietošanas instrukcijas - Elektroniskais digitālais taimeris
Kasutusjuhend - Elektrooniline digitaalne taimer
AT DE
MT
IE GB
DK
SE
NO
FI
LT
LV
EE
CY GR
HU
CZ
SK
PL
SI
Інструкції з експлуатації - Електронний цифровий таймер
Руководство по эксплуатации - Электронный программатор
Инструкция за употреба - Електронен дигитален часовник
Notice d’utilisation - Programmateur électronique
Instrucciones para el uso - Temporizador digital electrónico
Instruções de uso - Cronõmetro Eletrõnico Digital
Instruções de uso - Cronômetro Eletrônico Digital
Gebruiksaanwijzing - Elektronische digitale timer
Istruzioni d’uso - Timer elettronico digitale
Kullanma talimatları - Elektronik dijital gösterge
Upute za uporabu - Elektronski digitalni sat
Uputstva za upotrebu - Elektronski digitalni časovnik
Instrucţiuni de utilizare - Ceas electronic cu indicaţie digitală
Udhëzime për përdorim - Ora elektronike digjitale
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - Электрондық программатор
UA
RU
BG
LU
BE FR
ES
PT
LU
BE NL
IT
TR
BA HR
BA RS
BR PT
RO
AL
KZ
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gorenje BO73ORAW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gorenje BO73ORAW in de taal/talen: Deutsch, English, Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 0,78 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info