Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
AL110/AL110A / UK / A31008-M2303-L101-1-7619 / Overview.fm / 07.06.2011
Gigaset AL110/AL110A
±V
11.12. 11:56
INT MENU
1Charge status of the bat-
teries
2Answer machine icon
(AL110A only)
3Display keys
4Message key
5Directory key
6 Control key (
u)
7 Talk key
8End call key and
On/Off key
9 Ringer tone on/off (press
and hold in idle status)
10 Keypad lock on/off
(press and hold)
11 Recall key
- Consultation call
(flash)
- Dialling pause
(press and hold)
12 Microphone
13 "Microphone off" key
10
2
3
5
7
4
6
8
12
1
The handset at a glance
11
13
9
Display keys:
Pressing a key launches the function
that appears above that key in the dis-
play.
Note
New messages in the calls list/
answer machine (network mail-
box) list (
¢ p. 8) are indicated by
a flashing display.
Display Function when pressed
INT
Call other registered
handsets
¢ p. 10.
MENU
Open main/submenu
(see Menu tree
¢ p. 15).
Go back one menu level.
U Scroll up/down or adjust
volume with u.
T Move cursor to left/right
with u.
˜ Backspace deletes one
character at a time.
OK
Confirm menu function
or save entry.
The base station at a
glance
Registration/paging key:
Search for handsets (press
briefly, "Paging"
¢ p. 10)
Register handsets (press and
hold
¢ p. 10).
ECO DECT
You are helping to protect the environment with your Gigaset AL110/
AL110A.
Reduced energy consumption
Your telephone has an energy-saving adapter plug and uses less energy.
Reduced transmission power
The transmission power of your telephone is reduced automatically:
The handset's transmission power is reduced depending on the distance to
the base station. The transmission power on the base station is reduced to
virtually zero when only one handset is registered and the handset is in the
base station.
You can reduce the transmission power of the handset and base station
even more by using Eco Mode/Eco Mode+ (see Menu tree
¢ p. 16):
Eco Mode: 80% transmission power reduction in standby mode and dur-
ing a call (the range of the base station is reduced).
Eco Mode+: 100% transmission power deactivation in standby mode
(top left display icon
½). Press and hold the talk key c to check that the
base station can be reached. You will hear the ringing tone if the base
station can be reached.
Gigaset helpdesk: 0845 3670812 (for further details
¢ p. 13)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gigaset AL110A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gigaset AL110A in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info