Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
AL110 / AL110A / FRK / A31008-M2303-N101-1-7719 / Overview.fm / 17.11.2011
Gigaset AL110/AL110A
±V
11.12. 11:56
INT MENU
1 Niveau de charge des
batteries
2 Icône du répondeur
(uniquement AL110A)
3 Touches écran
4 Touche Messages
5 Touche Répertoire
6 Touche de navigation (
u)
7 Touche « Décrocher »
8 Touche Raccrocher ou
Marche/Arrêt
9 Activation/désactivation
des sonneries (appui long
en mode veille)
10 Activation/désactivation
du verrouillage clavier
(appui long)
11 Touche R
- Double appel (Flash)
- Pause interchiffre
(appui long)
12 Microphone
13 Touche « Microphone
éteint »
10
2
3
5
7
4
6
8
12
1
Présentation combiné
11
13
9
Touchesécran du combiné :
Ces touches permettent d'appeler la
fonction qui est affichée à l'écran.
Remarque
les nouveaux messages dans le jour-
nal des appels ou du répondeur/de
la messagerie externe (
¢ p. 8) sont
signalés par un clignotement à
l'écran.
Affi-
chage
Signification
INT
Appeler les autres combinés
déclarés
¢ p. 11.
MENU
Ouvrir le menu principal/sous-
menu (voir Présentation du
menu
¢ p. 17).
Niveau de menu précédent
U
Naviguer vers le haut ou vers le
bas ou régler le volume avec la
touche
u.
T
Déplacer le curseur vers
la gauche/droite avec la
touche
u.
˜
Effacer caractère par caractère
vers la gauche.
OK
Confirmer le choix de l'option
de menu ou valider l'entrée
pour l'enregistrer.
Présentation de la base
Touche de déclaration/
Paging :
Recherche d'un combiné
(appui bref, « Paging »
¢ p. 10)
Inscription des combinés
(appui long
¢ p. 10).
ECO DECT
Grâce à votre Gigaset AL110/AL110A, vous contribuez à la sauvegarde de
l'environnement.
Diminution de la consommation électrique
Grâce à l'adoption d'une alimentation basse consommation, la base con-
somme peu d'électricité.
Diminution de la puissance d'émission
La puissance d'émission de votre téléphone est automatiquement réduite :
Votre combiné réduit sa puissance d'émission selon la distance qui le sépare
de la base. Sur la base, la puissance d'émission est réduite à près de zéro, si
un seul combiné est inscrit et se trouve sur la base.
Vous pouvez également réduire la puissance d'émission sur le combiné et
la base, en utilisant Mode Eco/Mode Eco+ (voir Présentation du
menu
¢ p. 18):
Mode Eco : réduction de la puissance d'émission de 80 % en mode veille
et en mode communication (la portée de la base diminue).
Mode Eco+ : coupure à 100 % de la puissance d'émission en mode veille
(Icône d'affichage
½ en haut à gauche). Vous pouvez vérifier l'accès à la
base, en maintenant enfoncée la touche Décrocher
c. Si la base est
accessible, vous entendez la tonalité libre.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gigaset AL110A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gigaset AL110A in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info