Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
-3- -4- -5--2-
-6- -8- -9- -10--7-
INTRODUCTION
The Fysic FB-100 blood pressure moni-
tor is developed to easily and precisely
measure your blood pressure.
By regularly checking your blood pres-
sure at home, you can provide your doc-
tor with valuable information about your
actual everyday blood pressure.
DECLARATION OF CONFORMITY
This product meets the requirements of
EC Directive 93/42/EEC
(Medical Equipment Directive).
The declaration of conformity is avail-
able on the website WWW.Fysic.NL
Do not simply throw away empty
or exhausted batteries, always
hand them over to your local
depot for Small Chemical Waste.
Power adaptor:
The back of this blood pressure monitor
is equipped with a connection for a power
adaptor with the following specifications:
input: 230V AC 50Hz
Output 6V DC 600mA
(attention: the outside is the + !!)
A power adaptor is not included.
CUFF
Connection to the blood
pressure monitor:
Connect the cuff to the
blood pressure monitor
according to the picture
below.
Attachment to the arm:
1. Lay down the cuff in front
of you as follows:
2. Remove the clothing or roll up the
sleeve to expose the left arm and
slide the cuff up around
the left arm until approx. 2
or 3 cm above the elbow.
The flexible tube should
come out of the cuff at the
inside of the elbow joint.
3. Wrap the cuff around the
arm and attach it to the
Velcro tape (don’t over
tighten).
MEASURING
Guidelines for accurate measure-
ments:
Always take measurements at the
same time of the day (preferably in
the morning) and under the same
conditions.
Never take measurements within half
an hour after drinking coffee or tea or
after smoking a cigar or cigarette.
Relax and sit down during measure-
ments, don’t speak or move. You
should relax your arm and put it in
front of you with the cuff at the height
of your heart.
Wait approx. 3 minutes before taking
the next measurement.
Blood circulation should
not be impeded, tight
clothing and other objects
should be removed.
Taking a measurement:
Attention: you can interrupt the measure-
ment at any moment by pressing the 0/I
button. The FB-100 will then switch itself
off instantly and the cuff will deflate.
1. Press the 0/I button to turn on the
FB-100.
2. The built-in pump will start to pressur-
ize the cuff. It’s possible for the pump
to start again once or twice to build
up some more pressure.
3. As soon as the desired pressure is
reached, the pump will stop while the
cuff gradually deflates;
while deflating, the blood pressure
and heart rate are measured
when the measurement is finished,
the display
will show
the blood
pressure
(both the systolic and diastolic
blood pressure) and the heart rate
while the cuff will fully deflate
the measured blood pressure and
heart rate are automatically stored
in the memory
4. The FB-100 will switch itself off auto-
matically after 3 minutes of you can
turn off the FB-100 quicker by press-
ing the 0/I button.
MEMORY
Each measurement is automatically
stored in the memory. The memory has
a capacity for 90 measurements. When
the memory is full, each new measure-
ment will erase the oldest stored mea-
surement.
Checking the memory:
Press the M. button to display the
average of the last 3 measurements.
Press the M. button again, ‘01’ will
appear followed by the results of the
last measurement.
Press the M. button again, ‘02’ will
appear followed by the results of the
second-to-last measurement.
Repeat this for all previous measure-
ments.
Erasing the memory:
Make sure to turn on the
FB-100.
Press and hold the M button
for approx. 5 seconds until
‘CLr appears in the display. All mea-
surements stored in the memory will
now be deleted.
USER’S MANUAL
FB-100
IMPORTANT
This product is intended only for
household use and for use by adults.
Keep the product and batteries out of
reach of children.
People suffering from cardiac
arrhythmia, vascular constriction,
arteriosclerosis (hardening of the
arteries) in the upper or lower limbs,
diabetes and heart patients with
pacemakers should consult their
doctor before measuring their blood
pressure, because in these cases
deviating blood pressure values
could be measured.
If you’re undergoing medical treat-
ment or if you’re using medicine, we
recommend you to always consult
your doctor when in doubt.
The use of this blood pressure
monitor should not be regarded as a
replacement for consulting your doc-
tor.
STANDARD VALUES
Depending on the person and situation,
a normal blood pressure is:
lower value (DIA): < 90
upper value (SYS): < 140
In case of ‘light hypertension’, the blood
pressure is:
lower value (DIA): 90-110
upper value (SYS): 140-180
In case of ‘serious hypertension’, the
blood pressure is:
lower value (DIA): >110
upper value (SYS): >180
During the entire day, our blood pres-
sure is continuously undergoing chang-
es. In the morning it rises heavily and
at the end of the morning it goes down
again. In the late afternoon our blood
pressure rises yet again, while it settles
on a low level at night. This is why your
measurements can vary when taken at
different times of the day.
POWER SUPPLY
Batteries:
1. Remove the battery compartment
cover at the bottom of the blood pres-
sure monitor.
2. Insert 4 AA 1.5V batteries according
to the correct polarity (see markings
inside the battery compartment).
Due to insufficient voltage, never
install rechargeable batteries.
3. Place the battery compartment cover
back onto the blood pressure monitor.
Batteries are not included
Change the batteries as soon as the
symbol
appears in the display of
when pressing the 0/I button has no
effect. Always replace all batteries at
once.
We recommend you to remove the bat-
teries from the blood pressure monitor
when not using the FB-100 for a long
period of time (>2 months).
Systolic pressure
Diastolic pressure
Heart rate
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FB-100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FB-100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fysic FB-100

Fysic FB-100 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 2 pagina's

Fysic FB-100 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Fysic FB-100 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info