Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
-3- -4- -5--2-
-6- -8- -9- -10--7-
INTRODUCTIE
De Fysic FB-100 is een bloeddrukmo-
nitor die is ontwikkeld om eenvoudig
en nauwkeurig de bloeddruk te kunnen
meten.
Door thuis regelmatig bloeddrukmetin-
gen uit te voeren, kunt u uw arts voor-
zien van waardevolle informatie over uw
werkelijke «alledaagse» bloeddrukwaar-
den.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit product voldoet aan de bepalingen
van EC-richtlijn 93/42/EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.Fysic.NL
Voedingsadapter:
Aan de achterzijde van de bloeddrukme-
ter zit een aansluiting voor een voedings-
adapter met de volgende specificaties:
input: 230V AC 50Hz
Output 6V DC 600mA
(let op: buitenkant is de + !!)
Een voedingsadapter is niet meegeleverd.
MANCHET
Aansluiten aan de bloed-
drukmeter:
Sluit de manchet volgens
nevenstaande afbeelding
aan de bloeddrukmeter
aan.
Bevestigen aan de arm:
1. Leg de manchet als volgt voor u.
2. Verwijder de kleding of
rol de mouw op zodat de
linkerarm ontbloot is en
schuif de manchet om
de linkerarm omhoog tot
ongeveer 2 à 3 cm boven
uw elleboog.
Het slangetje moet aan
de binnenkant van het
ellebooggewricht uit het
manchet komen.
3. Wikkel de manchet om de
arm en bevestig hem aan
de klittenband (niet te strak)
METEN
Regels voor nauwkeurig meten:
Verricht de metingen altijd op hetzelf-
de moment van de dag (het liefst ‘s
ochtends) en onder dezelfde omstan-
digheden.
Meet nooit binnen een half uur na
het drinken van koffie of thee, of na
het roken van een sigaar of sigaret.
Ga ontspannen zitten tij-
dens een meting praat of
beweeg niet. Uw arm dient
ontspannen voor u te liggen met de
manchet op de hoogte van uw hart.
Wacht ongeveer 3 minuten voor het
doen van een volgende meting.
Bloedcirculatie dient niet belemmerd
te worden, knellende kledingstukken
en andere voorwerpen dienen verwij-
derd te worden.
Uitvoeren van een meting:
Let op: op elk moment kan de meting
onderbroken worden door op toets 0/I
te drukken. De FB-100 schakelt zichzelf
dan direct uit en de manchet loopt leeg.
1. Druk op toets 0/I om de FB-100 in te
schakelen
2. De ingebouwde pomp start en brengt
de manchet op druk. Het kan zijn dat
de pomp nog een of twee keer start
om wat meer druk op te bouwen.
3. Nadat de gewenste druk bereikt is,
stopt de pomp en zal de manchet
langzaam leeglopen;
tijdens het leeglopen wordt de
bloeddruk en de hartslag gemeten
aan het einde van de meting geeft
het display de bloeddruk (zowel de
boven als onderdruk) en de hart-
slag weer en zal de manchet ge-
heel leeglopen
de gemeten bloeddruk en hartslag
worden automatisch in het geheu-
gen bewaard
4. Na 3 minuten schakelt de FB-100
zichzelf uit of druk op toets 0/I om de
FB-100 voortijdig uit te schakelen.
GEHEUGEN
Elke meting wordt automatisch in het
geheugen opgeslagen. Het geheugen
heeft een capaciteit voor 90 metingen.
Is dit geheugen vol, dan zal elke nieuwe
meting de oudste meting overschrijven.
Geheugen raadplegen:
Druk op toets M. het gemiddelde van
de laatste 3 metingen wordt in het
display weergegeven.
Druk nogmaals op toets M. ‘01’ wordt
weergegeven gevolgd door de resul-
taten van de laatste meting.
Druk nogmaals op toets M om eerst
02 te zien, gevolgd door de resulta-
ten van de voorlaatste meting.
Herhaal dit voor alle voorgaande
metingen.
Geheugen wissen:
Zorg dat de FB-100 is ingeschakeld.
Houd toets M ingedrukt totdat na
ongeveer 5 seconden het display CLr
weergeeft. Alle metingen zijn
nu uit het geheugen gewist.
GEBRUIKSAANWIJZING
FB-100
BELANGRIJK
Dit product is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor gebruik
bij volwassenen.
Houd het product en de batterijen uit
de buurt van kinderen.
Mensen die lijden aan hartritmestoor-
nissen, vaatvernauwing, arterioscle-
rose (aderverkalking) in de onderste
of bovenste ledematen, diabetes en
hartpatiënten met een pacemaker
dienen hun arts te raadplegen voor-
dat ze zelf hun bloeddruk meten. In
deze gevallen kunnen namelijk afwij-
kende bloeddrukwaarden worden
gemeten.
Als u onder medische behandeling
bent of medicijnen gebruikt, verzoe-
ken wij u in geval van twijfel altijd uw
behandelend arts te raadplegen.
Het gebruik van deze bloeddrukmoni-
tor moet niet worden gezien als een
vervanging voor de consulten bij uw
arts.
STANDAARDWAARDEN
Afhankelijk van de persoon en situatie is
een normale bloeddruk:
onderwaarde (DIA): < 90
bovenwaarde (SYS): < 140
Bij ‘lichte hypertensie’ is de bloeddruk:
onderwaarde (DIA): 90-110
bovenwaarde (SYS): 140-180
Bij ‘ernstige hypertensie’ is de bloed-
druk:
onderwaarde (DIA): >110
bovenwaarde (SYS): >180
Gedurende de gehele dag is onze
bloeddruk aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het
eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. Daarna stijgt de bloeddruk weer
in de namiddag om ‘s nachts uiteindelijk
een laag niveau te bereiken. Dit is de
reden waarom de meetresultaten kun-
nen variëren wanneer op verschillende
tijdstippen van de dag wordt gemeten.
VOEDING
Batterijen:
1. Verwijder het batterijklepje aan de
onderzijde van de bloeddrukmeter.
2. Plaats 4 AA 1,5V batterijen met de
juiste polariteit (zie de aanduiding in
het batterijvak).
Vanwege de te lage spanning geen
oplaadbare batterijen plaatsen.
3. Plaats het batterijklepje terug op de
bloeddrukmeter.
Batterijen zijn niet meegeleverd
Vervang de batterijen zodra het symbool
in het display oplicht of zodra er niets
meer gebeurt als er op de 0/I toets gedrukt
wordt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
Bij langdurig niet gebruiken van de
FB-100 (>2 maanden) is het raadzaam de
batterijen uit de bloeddrukmeter te halen.
Lege of uitgewerkte batterijen niet
zomaar weggooien maar inleveren
bij uw plaatselijk depot voor Klein
Chemisch Afval (KCA).
Bovendruk
Onderdruk
Hartslag
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fysic FB-100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fysic FB-100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fysic FB-100

Fysic FB-100 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 2 pagina's

Fysic FB-100 Gebruiksaanwijzing - English - 2 pagina's

Fysic FB-100 Gebruiksaanwijzing - Français - 2 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info