Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/186
Pagina verder
Filling station guide
07/2004 en RHD
Owner’s Guide
FordFocus
FordService
FordService
Fuel
Fuel tank capacity:
Petrol engine: 55 litres
Diesel engine: 52.7 litres
Unleaded fuel
(minimum
95 octane)
Diesel fuel
Use only fuel that meets EN590
specifications. Do not use RME
(bio diesel).
Tyre pressures
When tyres are cold – in bar
(lbf/in2)
Normal loading with
up to 3 persons
Front Rear
Engine oil
When adding oil never top up
above the MAX mark.
Viscosity grade
Tyre size
Full loading with more
than 3 persons
Front Rear
Opening the bonnet. Swivel the Ford badge in the radiator grille upwards. To
unlock the bonnet, insert the key into the lock and turn first anticlockwise. Raise
the bonnet slightly and turn the key fully clockwise. Remove the key immediately
after opening and swivel the Ford badge back.
Opening the fuel filler flap. To unlock turn the key clockwise. Open the flap
fully until it engages. Press the fuel filler cap and, while pressed in, turn it
anticlockwise.
For quick reference when refuelling, you can record below vehicle data
applicable to your own vehicle. The appropriate details can be obtained from
the chapter Capacities and specifications.
Unleaded fuel
(minimum
91 octane)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Focus 2001 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Focus 2001 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info