Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/186
Pagina verder
Belangrijke gegevens bij het
tanken
07/2004 nl
Handleiding
FordFocus
FordService
FordService
Brandstof
Inhoud brandstoftank:
Benzinemotor: 55 liter
Dieselmotor: 52.7 liter
Euro ongelood
(minimum
octaangetal 95)
Dieselolie
Tank alleen dieselolie die voldoet
aan de specificatie EN590. Gebruik
geen RME (biodiesel).
Bandenspanning
Bij koude banden – in bar.
Normaal beladen met
ten hoogste drie
personen
Voor Achter
Motorolie
Vul nooit olie bij tot boven het
MAX-merkteken op de
oliepeilstaaf.
Viscositeit
Bandenmaat
Maximaal beladen met
meer dan drie
personen
Voor Achter
Motorkap openen. Draai het Ford embleem in de radiateurgrille naar boven.
Steek, om de motorkap te openen, de sleutel in het slot en draai hem eerst
linksom. Trek de motorkap iets omhoog en draai de sleutel volledig rechtsom.
Verwijder de sleutel direct na het openen van de motorkap en draai het Ford
embleem weer terug.
Klep van brandstofvulopening openen. Draai de sleutel rechtsom om de
klep te ontgrendelen. Open de klep volledig tot hij vergrendelt. Druk de tankdop
in en draai hem linksom terwijl u hem ingedrukt houdt.
Voor snelle informatie bij het tanken kunt u hieronder de specifieke gegevens
voor uw auto invullen. Deze zijn vermeld in het hoofdstuk Inhouden en
technische gegevens.
Euro ongelood
(minimum
octaangetal 91)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Focus 2001 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Focus 2001 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ford Focus 2001

Ford Focus 2001 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 186 pagina's

Ford Focus 2001 Gebruiksaanwijzing - English - 186 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info