643744
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
www.findernet.com
IB1251001 - 02/16
CLICK
(3 sec)
EXIT
31
29
13
11
03
01
22
20
2015
2013
t>3s
t>3s
01
99
Br on
Au on
off
01
99
CLICK
Pr 1-7
CLICK CLICK
x14 x6x20 x7
CLICK CLICK
(>2'')
(>2'')
(>2'')
(>2'')
fig.1 fig.2 fig.1 fig.2
CLICK CLICK CLICK CLICK
x20 x7
x14 x6
CLICK CLICK
+1(...2...3...)
–1(...7...6...)
+1(...3...4...)
–1(...1...7...)
+1(...3...4...)
–1(...1...7...)
x3
t>2s
CLICK
CLICK
EXIT
CLICK
EXIT
CLICK
EXIT
CLICK
EXIT
CLICK (3 sec)
EXIT
2015
2013
88.8 mm
35 mm
60.8 mm
4a
4b
5a
4c
7
5b
12.51
1
2
0.8 Nm
9mm
(1x6/2x4) mm
2
(1x10/2x12) AWG
9mm
(1x4/2x2.5) mm
2
(1x12/2x14) AWG
EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1
12.51.8.230.0000
U
N
110...230 V AC (50/60 Hz)
U
min
90 V AC
U
max
264 V AC
PN 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
1 CO (SPDT)
16 A 250 V AC
AC1 4000 VA
AC15 (230 V AC) 750 VA
(230 V) 2000 W
(230 V) 750 W
CFL - LED (230 V) 400 W
(–20…+50)°C
IP20
A
B
C
D
E
F
I
H
G
3
4
5
6
12.51 DIGITALE TIJDSCHAKELKLOK MET DAG- EN WEEKPROGRAMMA
AANSLUITSCHEMA
SYMBOOLVERKLARING
A Kopieerfunctie
B Programmering
C Weekdag (1 = Ma …. 7 = Zo)
D D = Dag − H = Uur − Y = Jaar − M = Minuten / Maand
E Pin-code − Pr 1 of Pr 7 − Jaar − Dag − Maand − Uur − Minuten − Zomertijd − Einde
F Handmode
G Tijdschakelklok zonder voedingsspanning (batterijgevoed)
H Actuele status van het uitgangscontact (open / gesloten)
I Actuele status van de geprogrammeerde tijden
(
zwart blokje: AAN − wit blokje: UIT)
INSTELLINGEN
Druk de joystick in om het display te activeren. Druk > 3s om „PIN“ te tonen.
Met de joystick wordt het volgende ingesteld:
PIN OFF / PIN ON (voer bij PIN ON een getal in om de tijdschakelklok te blokkeren
of te deblokkeren)
- Pr1: Dagprogramma
- Pr7: Weekprogramma
- Y = Jaar − D = Dag − M = Maand − H = Uur − M = Minuten
- Zomertijd kiezen: automatisch omschakelen, EU(Europa) „ON“ − Br(Brazilië)
„ON“ − Au(Australië) „ON“ of „OFF“
PROGRAMMERING
4a Pr 1 (Dagprogramma): Door de joystick in te drukken wordt het display
geactiveerd, door nogmaals te drukken verschijnt de aanduiding 00:00.
Gebruik de joystick om het gewenste schakelprogramma in te stellen.
Voorbeeld: (AAN van 07:00 tot 17:00) / (AAN van 20:00 tot 23:30).
4b Pr 7 (Weekprogramma): Door de joystick in te drukken wordt het display
geactiveerd, door nogmaals te drukken verschijnt de actuele weekdag.
Gebruik de joystick om de juiste dag en het gewenste schakelprogramma
in te stellen. Voorbeeld: (AAN van 07:00 tot 17:00) / (AAN van 20:00 tot 23:30).
Herhaal de programmering voor de andere dagen.
4c Copy (Kopieerfunctie): Door de joystick in te drukken wordt het display
geactiveerd, door nogmaals te drukken verschijnt de actuele weekdag, kies
daarna de te kopiëren dag. Door de joystick naar boven te bewegen komt
men in de kopieerfunctie. Door de joystick naar rechts te bewegen kiest
men de dag waar naartoe wordt gekopieerd. Door de joystick naar boven
te bewegen worden de schakeltijden gekopieerd. Door de joystick naar
beneden te bewegen en daarna in te drukken gaat men naar de actuele tijd.
Voorbeeld: kopiëren van de schakeltijden van dag 2 (dinsdag) naar dag 5 (vrijdag).
HANDMODE INSTELLING
5a Door het indrukken van de joystick wordt het display geactiveerd, door de
joystick >2s naar boven te bewegen wordt handmatig ingeschakeld (fig.1),
om te deactiveren de joystick > 2s naar beneden bewegen (fig.2).
5b Door het indrukken van de joystick wordt het display geactiveerd, door de
joystick >2s naar beneden te bewegen wordt handmatig uitgeschakeld (fig.1),
om te deactiveren de joystick > 2s naar boven bewegen (fig.2).
BATTERIJ VERVANGEN
Batterij type CR 2032 (LiMnO
2
) 3V, 230mAh.
Conform artikel 11, EU dir. 2006/66/CE
Men dient zich te ontdoen van de batterij volgens plaatselijke reglementen.
OPMERKINGEN
- Display met achtergrondverlichting (alleen bij aangesloten voedingsspanning)
- Kortste schakelafstand: 30 minuten
- Gangreserve: 6 jaar (levensduur batterij)
Programmeerbaar met NFC-technologie te vinden in de FINDER TOOLBOX – App.
Downloaden via Google Play™
1
2
3
4
5
6
7
NEDERLANDS

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Finder-12.51NFC

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Finder 12.51NFC bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Finder 12.51NFC in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Finder 12.51NFC

Finder 12.51NFC Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 1 pagina's

Finder 12.51NFC Gebruiksaanwijzing - English - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info