Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/118
Pagina verder
Dear Fendt Customer!
Thank you for purchasing a Fendt camper, which will be your dependable companion for the most
enjoyable days of the year for many years to come.
Thanks to our many years of experience in the construction of leisure vehicles we are able to react
innovatively to current market conditions and demands.
Driving safety and comfortable living are, and have always been, indispensible elements of our product
philosophy.
The name Fendt-Caravan has stood for high quality manufacturing for many decades now.
You will also be able to benet from a dense network of dealer service points throughout Europe. Take
advantage of your authorised dealer‘s experience and technical knowledge - we recommend speaking
to him in detail before taking your rst trip with your Fendt camper.
Please read this manual carefully to ensure that you use your vehicle correctly.
The best proof of our particularly quality-oriented philosophy is the Fendt camper long-term guarantee
against leaks in the camper connections. By having annual inspections carried out by an authorised
Fendt camper dealer this guarantee can be extended to cover a period of up to ve years after you
take delivery of the vehicle.
Fendt‘s employees wish you many enjoyable trips and hope you will always have a safe journey with
your new Fendt camper.
Fendt-Caravan GmbH
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fendt Bianco bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fendt Bianco in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fendt Bianco

Fendt Bianco Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 118 pagina's

Fendt Bianco Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 128 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info