Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/118
Pagina verder
Hartelijk welkom
Geachte Fendt-klant,
Het verheugt ons dat u hebt gekozen voor een Fendt caravan, binnenkort uw betrouwbare metgezel
tijdens de mooiste dagen van het jaar.
Door onze jarenlange ervaring in het bouwen van voertuigen voor de vrijetijdsbesteding kunnen wij
innovatief inspelen op de meest actuele omstandigheden en eisen van de markt.
Veiligheid tijdens het rijden en wooncomfort zijn bij ons vanouds onvervreemdbare aspecten van
onze product¬losoe.
Als het om caravans gaat, staat de naam Fendt al tientallen jaren voor kwalitatief hoogwaardige
producten.
U hebt daarnaast de beschikking over een jnmazig servicenetwerk van verkopers in alle delen van
Europa. Maak ook gebruik van de ervaring en vakkennis van uw dealer, met wie u beslist een uitvoe-
rig gesprek moet hebben voordat u met uw Fendt caravan gaat rijden.
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door, zodat u weet hoe u op de juiste wijze moet
omgaan met uw voertuig.
Het beste bewijs voor ons bijzondere kwaliteitsbewustzijn is de langdurige garantie voor de dichtheid
van de carrosserieverbindingen. Door jaarlijkse inspecties bij een geautoriseerde Fendt caravan-
dealer kunt u deze dichtheidsgarantie verlengen tot maximaal 5 jaar na aankoop/overname van het
voertuig.
Onze medewerkers wensen u veel vakantieplezier en altijd een goede reis met uw nieuwe
Fendt caravan.
Fendt-Caravan GmbH
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Fendt Bianco bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Fendt Bianco in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Fendt Bianco

Fendt Bianco Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 128 pagina's

Fendt Bianco Gebruiksaanwijzing - English - 118 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info