Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
adjust pants joining
adjust pants joining
adjust pants joining
adjust pants joining
ON THE MOVE SLEEP BAG PARTS
ES Partes del saco de dormir FR Les éléments de la Gigoteuse DE Bestandteile des On The Move Schlafsacks
KR 슬리핑백 명칭 TC 可走動的睡袋部位 SC 可走动的睡袋部位
t
PUTTING ON & ADJUSTING THE
SLEEP BAG
ES Colocación y ajuste del saco de dormir FR Installer et ajuster la Gigoteuse DE Anlegen & anpassen des Schlafsacks
KR 슬리핑백 착용 및 사이즈 조절 방법 TC 穿著及調較睡袋 SC 穿着及调较睡袋
PUTTING ON & ADJUSTING THE
SLEEP BAG - WALKING MODE
ES Colocación y ajuste del saco de dormir - modo caminar FR Installer et ajuster la Gigoteuse DE Anlegen & anpassen des
Schlafsacks im Aktivmodus KR 슬리핑백 착용 및 사이즈 조절 방법 TC 穿著及調較睡袋 - 走動模式
SC 穿着及调较睡袋 - 走动模式
WALKING MODE TO SLEEP MODE
ES Modo caminar a modo dormir FR Mode éveillé au mode sommeil DE Von Aktivmodus zu Schlafmodus
KR 걷기 모드 - 수면 모드 TC 走動模式切換睡眠模式 SC 走动模式切换睡眠模式
2 2
2
5
3 3
3
1 1
1
4
PUTTING ON
WALKING MODE
ES Modo caminar FR Mode éveillé DE Aktivmodus
KR 걷기 모드 TC 走動模式 SC 走动模式
t
SLEEP MODE
ES Modo dormir FR Mode sommeil DE Schlafmodus
KR 수면 모드 TC 睡眠模式 SC 睡眠模式
ADJUSTING
Always use sleepwear underneath.
ES Use siempre ropa de dormir debajo FR Toujours utiliser des pyjamas en dessous DE Immer mit ganz normalen Schlafsachen/Pyjama verwenden
KR 항상 이너웨어를 착용하고 사용하십시오 TC 需穿著睡衣使用 SC 需穿着睡衣使用
Always use sleepwear underneath.
ES Use siempre ropa de dormir debajo FR Toujours utiliser des pyjamas en dessous DE Immer mit ganz normalen Schlafsachen/Pyjama verwenden
KR 항상 이너웨어를 착용하고 사용하십시오 TC 需穿著睡衣使用 SC 需穿着睡衣使用
1
4
7
5 6
6
7
5
4
2
2
3
3
straps with adjustable
snap buttons X2
ES Correas con automáticos ajustables
FR bretelles avec boutons pression
réglables
DE Träger mit Druckknöpfen verstellbar
KR 조절 가능한 스냅
단추가 있는 스트랩
TC: 肩膊調整尺寸的鈕扣x2
SC: 肩膊调整尺寸的钮扣x2
interior size
adjustment snaps
ES Automáticos de ajuste del tamaño
interior
FR boutons-pression de réglage
interieurs
DE Innere Druckknöpfe zur Größen-
verstellung
KR 내부 사이즈를 조절 할 수
있는 스냅 단추
TC: 內部尺寸調整母扣
SC: 内部尺寸调整母扣
leg hole opening X2
ES Abertura del orificio de la pierna
FR ouvertures pour les pieds
DE Fußöffnung
KR 발을 뺄 수 있는 레그홀
TC: 腿部開口設計x2
SC: 腿部开口设计x2
harness opening
ES Automáticos de ajuste del tamaño
exterior
FR ouverture pour harnais
DE Gurtschlitz
KR 안전벨트를 뺄수
있는 슬롯
TC: 安全帶開口
SC: 安全带开口
exterior size adjustment
snaps X2
ES Automáticos de ajuste del tamaño
exterior
FR boutons-pression de réglage
extérieurs
DE Äußere Druckknöpfe zur
Größenverstellung
KR 외부 사이즈를 조절 할 수
있는 스냅 단추
TC: 腿部外置調整尺寸的
鈕扣x2
SC: 腿部外置调整尺寸的
钮扣x2
two-way zipper
ES Cremallera bidireccional
FR fermeture Éclair double sens
DE Zweiwege-Reißverschluss
KR 양방향 오픈 지퍼
TC: 雙向拉鍊
SC: 双向拉链
interior size adjustment tab
ES Pestaña de ajuste del tamaño interior
FR languette de réglage intérieure
DE Innere Lasche zur Größenverstellung
KR 내부 사이즈를 조절 할 수
있는 탭
TC: 內部尺寸調整小帶公扣
SC: 内部尺寸调整小带公扣
1
HOW TO USE WITH SEPARATE
HARNESS SYSTEMS
ES Cómo usar con un sistema de arneses FR Comment utiliser la Gigoteuse avec un système de harnais DE Nutzung mit Gurtsystemen
KR 안전벨트와 사용하는 방법 TC 如何使用外置五點式安全帶 SC 如何使用外置五点式安全带
1 2
3 4
Always use sleepwear underneath.
ES Use siempre ropa de dormir debajo FR Toujours utiliser des pyjamas en dessous DE Immer mit ganz normalen Schlafsachen/Pyjama verwenden
KR 항상 이너웨어를 착용하고 사용하십시오 TC 需穿著睡衣使用 SC 需穿着睡衣使用
IM-SLBML-190620-V7
THE ERGO BABY CARRIER, INC.
US: 617 West 7th St., Ste. 1000, Los Angeles, CA 90017
+1 213 283 2090 | support@ergobaby.com
EU: Mönckebergstraße 11, 20095 Hamburg, Germany
+49 40 421 065 0 | customersupport@ergobaby.eu
cozymid-weightlight
TOG 0.5 TOG 1.0 TOG 2.5
SIZE
LARGE
78.7 – 96.5 cm
31 – 38 inches
MEDIUM
62.2 – 83.8 cm
24.5 – 33 inches
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ergobaby On the Move Sleep Bag bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ergobaby On the Move Sleep Bag in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info