362125
2
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
2
IMPORTANT
SAFEGUARDS
We at Cuisinart are very safety conscious. We
design and manufacture consumer products
with the safety of you, our valued customer,
foremost in mind. In addition we ask that you
exercise a degree of care when using electrical
appliances and adhere to the following
precautions.
When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed,
including the following:
1. CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE OPERATING APPLIANCE AND
SAVE FOR FUTURE REFERENCE.
2. To protect against fire, electrical shock and
injury to persons do not immerse the
appliance, cord or plug in water or any
other liquid.
3. This appliance is for household use only.
4. Do not use this appliance for anything other
than its intended use.
5. This appliance should not be used by or
near children or individuals with certain
disabilities.
6. Do not leave the appliance unattended
when in use.
7. Do not touch hot surfaces. Use handles.
8. Always use the appliance on a dry, level
surface.
9. To disconnect, turn all controls off, then
remove plug from power outlet.
10. Do not place this appliance on or near a
hot gas or electric burner, or where it could
touch a heated oven.
11. Do not let the cord hang over the edge of
a table or counter, touch hot surfaces or
become knotted.
12. The use of accessory attachments not
recommended by Cuisinart may cause a
risk of injury to persons, fire or electrical
shock.
13. Strictly follow cleaning and care
instructions.
14. Do not use this appliance for anything other
than its intended use. Do not use in moving
vehicles or boats.
15. Do not use outdoors.
16. Always switch the appliance off, and then
remove plug from the power outlet when
the appliance is not being used and before
cleaning.
17. An extension cord is not recommended.
However, if one is needed, the extension
cord should be a grounded type and its
electrical rating must be the same or higher
wattage as the appliance. Regularly inspect
the supply cord, plug and actual appliance
for any damage. If found damaged in any
way, immediately cease use of the
appliance and call Cuisinart Customer
Service at 1-800-726-0190.
18. For any maintenance other than cleaning,
call Cuisinart Customer Service at 1-800-
726-0190.
19. Refer servicing to qualified personnel.
20. Do not operate any appliance with a
damaged cord or plug or after the
appliance malfunctions, or has been
damaged in any manner. Return appliance
to the nearest authorized service facility for
examination, repair or adjustment.
21. Unplug from outlet when not in use and
before cleaning. Allow to cool before
putting on or taking off parts, and before
cleaning the appliance.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elta em 200 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elta em 200 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info