Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
EL
4
31
DVR
Quick Guide



 







 
 





 
 


 












  

 







 

 


 
 







 



 


 
 
 
 
     
 
 
1



1,





 
8 

 
1




'
,
c
.
-








8 
 
 


 








































!cE
IINTRODUÇÃO
Este sistema básico de DVR ajuda-o a proteger o seu ambiente. Com
este guia rápido, iremos orientá-lo através da configuração inicial do
seu DVR. Poderá encontrar o manual completo no nosso website em
service.smartwares.eu.

INSTALAÇÃO BÁSICA
1.1 Ligação do rato
O DVR possui 2 ligações USB na parte de trás, sendo que 1 é utilizada para o
rato USB. Ligue o rato para uma utilização mais fácil.
1.2 Ligação das câmaras
Antes de montar as câmaras, ligue-as primeiro ao DVR para testes. Ligue as
4 fichas BNC às ligações Video In na parte de trás do DVR, depois ligue as
fichas RCA amarelas do cabo ao BNC. Ligue a fonte de alimentação à entrada
vermelha do cabo e a câmara à ligação na outra extremidade do cabo.
1.3 Ligação do monitor
Ligue o DVR a um monitor utilizando a saída HDMI ou VGA na parte de trás
do DVR. Certifique-se de que seleciona o canal certo no monitor para ver a
imagem.
1.4 Ligar
Ligue a fonte de alimentação à ligação CC de 12V na parte de trás do DVR. O
DVR irá ligar-se e iniciar o processo de arranque. Depois de arrancar, deverá
ver a imagem das câmaras ligadas. A deteção de movimento está ativada,
pelo que quando houver movimento, será feita uma gravação.
1.5 Montar câmaras
Assim que as câmaras e os cabos estiverem corretos, desligue a fonte de
alimentação do DVR e das câmaras. Peça ajuda a alguém para manter as
câmaras nos locais pretendidos para verificar se a imagem é adequada antes
de montar permanentemente as câmaras. Depois de montadas, ligue
novamente as câmaras ao DVR, conforme indicado no ponto 1.2.
1.6 Iniciar sessão
Assim que o DVR arrancar, terá de iniciar sessão para aceder ao menu. O
nome de utilizador predefinido é "admin" e a palavra-passe é "123456".
Todas as funções do menu são explicadas no manual expandido no nosso
website.

CONTROLO BÁSICO
2.1 Rato
2.2 Controlo remoto
2.3 Reprodução
Prima o botão direito do rato, selecione a função de pesquisa no Menu e
prima o botão de pesquisa, após o que serão apresentados os ficheiros
gravados. Prima o botão Utilizar reprodução (5) no controlo remoto para
aceder à função de reprodução.
2.4 Aplicação
Existe uma aplicação disponível no iOS e Android denominada Vss Mobile.
Com esta aplicação, pode visualizar remotamente o seu DVR. As definições da
rede necessárias para configurar esta aplicação podem ser encontradas no
manual completo ou no nosso website.
Power supply: 110
-
2
4
0VAC 50H 12VDC
smartwares
 
  



 

  
 





 
INTRODUZIONE
Questo sistema di videoregistrazione DVR di base aiuta a proteggere facilmente il proprio ambiente. Con la presente guida rapida intendiamo
fornire un aiuto per la configurazione iniziale del sistema DVR. Il manuale completo è disponibile sul sito Web service.smartwares.eu.
1. INSTALLAZIONE DI BASE
1.1 Collegamento del mouse
Il DVR dispone di 2 porte USB sul retro, 1 porta è usata per il mouse USB. Collegare il mouse per facilitare l’uso.
1.2 Collegamento delle videocamere
Prima di montare le videocamere, collegarle al DVR per il test. Collegare i 4 connettori BNC alle connessioni di ingresso video sul retro del DVR, quindi utilizzare i
connettori RCA gialli dal cavo al BNC. Collegare l'alimentazione all'ingresso rosso sul cavo e la videocamera alla connessione sull'altra estremità del cavo.
1.3 Collegamento del monitor
Collegare il DVR a un monitor utilizzando l'uscita HDMI o VGA posta sul retro del DVR. Assicurarsi di selezionare il canale corretto sul monitor per vedere l'immagine.
1.4 Accensione
Collegare l'alimentazione alla connessione CC da 12 V sul retro del DVR. Il DVR si accende e inizia il processo di avvio. Dopo il processo di avvio deve essere visibile
l'immagine delle videocamere collegate. Il rilevamento del movimento è armato, quindi in presenza di un movimento si attiva la registrazione.
1.5 Montaggio delle videocamere
Quando videocamere e cavi sono correttamente collegati, scollegare l'alimentazione dal DVR e dalle videocamere. Prima di montare le videocamere in modo
permanente, chiedere il supporto di un'altra persona per sostenere le videocamere nella posizione desiderata al fine di poter controllare se l'immagine è visibile con
chiarezza. Una volta installate, ricollegare le videocamere al DVR come illustrato al punto 1.2.
1.6 Accesso
All'avvio del DVR è necessario eseguire l'accesso al menu. Il nome utente predefinito è "admin” e la password è "123456". Tutte le funzioni del menu sono spiegate
nel manuale completo presente sul sito Web.
2. CONTROLLO DI BASE
2.1 Mouse
2.2 Telecomando
2.3 Riproduzione
Premere il pulsante destro del mouse, selezionare la funzione di ricerca dal menu e premere il pulsante di ricerca, vengono visualizzati i file registrati. Premere il
pulsante di attivazion e della riproduzione (5) sul telecomando per passare alla funzione di riproduzione.
2.4 App
Su iOS e Android è disponibile un'app denominata VSS Mobile. Questa app consente di visualizzare in remoto il DVR. Le impostazioni di rete necessarie per la sua
configurazione sono disponibili nel manuale completo sul sito Web.
·

EINLEITUNG
Mit diesem grundlegenden DVR-System können Sie Ihre Umgebung auf e infache Weise
sichern. In dieser Kurzanleitung finden Sie eine Erläuterung der für die Ersteinrichtung des
DVR-Systems durchzuführenden Schritte. Das komplette Handbuch finden Sie auf unserer
1. GRUNDLÄGGANDE INSTALLATION
1.1 Ansluta mus
DVR:en har två 2 USB-anslutningar på baksidan, 1 anslutning används för USB-musen. Anslut
musen för enklare användning.
1.2 Ansluta kameror
Innan du monterar kamerorna, anslut dem till DVR:e n för testning. Anslut de 4 BNC-kontakterna
till Video In på DVR:ens baksida, använd sedan de gula RCA-kontakterna från kabeln till BNC:n.
Anslut strömförsörjningen till den röda ingången på kabeln, och anslut kameran till anslutningen
i k abelns andra ände.
1.3 Ansluta monitor
Anslut DVR:en till en monitor via HDMI- eller VGA-utgången på DVR:ens baksida. Se till att du
väljer rätt kanal på monitorn för att se bilden.
1.4 Sätt
Anslut strömförsörjningen till DC 12V-anslutningen på DVR:ens baksida. DVR:en sätta på och
startas upp. Efter uppstart bör du se en bild från de anslutna kamerorna. Rörelsedetektering är
på, så när det är rör else kommer en inspelning att göras.
1.5 Montera kameror
När kameror och kablar är okej, koppla bort strömmen från DVR :en och kamerorna. Låt någon
hjälpa dig att hålla kamerorna på önskad plats för att kontrollera om bilden är okej innan du
monterar kamerorna permanent. När de är monterade, anslut kamerorna till DVR:en igen enligt
1.2.
1.6 Logga in
Standardanvändarnamn är "admin” och lösenordet är “123456”. Alla menyfunktioner förklaras i
den fullständiga manualen eller på vår hemsida.
2. GRUNDLÄGGANDE S TYRNING
2.1 Mus
2.2 Fjärrkontroll
2.3 Uppspelning
Tryck på höger musknapp, välj sökfunktionen från menyn och tryck på sökknappen och de
inspelade filerna kommer att visas.Tryck på knappen Uppspelning användning (5) på
fjärrkontrollen för att gå till uppspelningsfunktionen.
2.4 App
Det finns en app tillgänglig för iOS och Android som heter Vss Mobile. Med denna app kan du
fjärrvisa din DVR. Nätverksinställningar som behövs för att ställa in detta kan hittas i den
fullständiga handboken på vår webbplats.
I
NTRODUKTION
Detta grundläggande DVR-system hjälper dig att enkelt säkra din omgivning. Denna
snabbstartsguide kommer att hjälpa dig genom den första inställningen av din
DVR. En fullständig manual finns på vår hemsida service.smartwares.eu.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten


 • Good day
  I bought this system and it is very modest. But after the reconstruction of the house I need to extend the cables, I just need two pieces with a length of at least 2m each. But I will buy longer cables.
  But do I need to send it to the Czech Republic would it be possible? Thank you Radko PAšek Gesteld op 19-10-2019 om 09:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • van vorige week dinsdag wilt het update maar was weg voor 3 dagen and blijkbaar is da spel vastgelopen toen ik terug kwam heb ik de pries uitgetrokken en werkte alles terug maar nu heeft het ondertussen al 2 keer opnieuw willen upgraden en telkens blokkeerd gans het spel weet iemand hoe ik die upgrade kan stop zette?? Gesteld op 19-12-2018 om 22:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen? Gesteld op 9-4-2018 om 20:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik heb hier ook hetzelfde probleem ... wachtwoord kwijt kan niet meer in het systeem
   Wie weet wat ik nu kan doen om weer in het systeem te kunnen komen en het wachtwoord te veranderen Geantwoord op 2-6-2020 om 18:16

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het toestel neemt niet meer op. Als ik opnames wil bekijken blijkt het dat er niets opgenomen werd..... Gesteld op 2-9-2017 om 20:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • refreshed die harde schijf zich niet als die vol is ? Of, overschrijft die schijf van zo'n toestel zich niet als die vol geschreven is met opnames ?Geantwoord op 4-9-2017 om 20:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Sinds ik internet heb via online.nl werkt het internet niet meer van de camara.
  had hiervoor ziggo, switch er tussen en een powerline adapter werkte prima . kon de beelden zien via mijn telefoon. maar als ik de set aansluit op het zyxel modem van online valt de internet verbinding weg van mijn zyxel modem van online. iedere keer maakt niet uit hoe ik het doe netwerkkabel rechtsstreeks of via modem of switch geen onternet meer Gesteld op 5-11-2016 om 14:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe is jullie ervaring met het nachtzicht ? Gesteld op 23-5-2014 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro-Flamingo FA420DVR bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro-Flamingo FA420DVR in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 3,49 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info